Od dziś rolnicy mogą składać w wnioski o dotacje do OZE w ramach pierwszej części programu Agroenergia. W naborze można ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej i  zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzili osobiście gospodarstwo rolne. O dotację mogą starać się także osoby prawne działające w branży rolniczej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi komentuje dla GLOBEnergia.pl, że do tej pory dofinansowanie instalacji OZE było możliwe w ramach środków Polityki Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych) oraz krajowych (np. Mój Prąd).

– Zakłada się, że w nowej perspektywie finansowej (2021-2027) instalacje OZE jak np. instalacje fotowoltaiczne, a także biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy powyżej 50 kW będą nadal finansowane ze środków Polityki Spójności oraz innych programów. Dlatego w ramach Planu Strategicznego dla WPR wsparcie zostało skierowane na te rodzaje inwestycji, które mają mniejsze szanse uzyskania wsparcia z innych źródeł finansowania – informuje Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji w MRiRW.

Wspólna Polityka Rolna a wsparcie rozwoju OZE na wsiach

Wsparcie dla instalacji OZE przewidziano w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 w ramach interwencji “Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Będzie ono obejmowało inwestycje związane z budową lub zakupem urządzeń do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z wody albo biogazu rolniczego do 50 kW lub systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej.

MRiRW informuje, że beneficjentem może być rolnik lub osoba prawna prowadząca działalność rolniczą (z wyłączeniem sektora owoców i warzyw). Z kolei organizacje i zrzeszenia producentów owoców i warzyw będą mogły także ubiegać się o wsparcie zakupu i montażu urządzeń i instalacji zasilanych z OZE, ale w ramach interwencji “Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu”.

Portale rolnicze informują, że Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027 zajęła się Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Do planu wpłynęło ponad 3,5 tys. uwag. Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że ostateczna wersja Planu Strategicznego dla WPR musi trafić do Brukseli do końca 2021 roku.

Resort podkreśla, że również w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności planowane jest wsparcie rozwoju lokalnych OZE realizowanych przez społeczności energetyczne takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne społeczności energetyczne wynikające z wdrożenia Dyrektywy RED II. Przewiduje się także pomoc dla grupowo działających prosumentów (zbiorowych i wirtualnych) ze szczególnym uwzględnieniem roli JST (w szczególności gminy i związki gmin) tworzących tego typu lokalne społeczności i wspólnoty energetyczne. – Interwencja będzie realizowana przez program wsparcia przedinwestycyjnego i inwestycyjnego obejmującego istniejące społeczności energetyczne lub podmioty mające zamiar powołać takie społeczności – wyjaśnia resort w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl.

Potencjał OZE drzemie na wsi

Cieszą pojawiające się programy wsparcia rozwoju OZE dla rolników. Ta grupa zawodowa także ponosi duże koszty rosnących cen energii, co skutkuje większym zainteresowaniem technologiami energetycznymi. Największy potencjał rozwoju OZE znajduje się właśnie na obszarach wiejskich. W dobie boomu fotowoltaicznego związanego z mikroinstalacjami słonecznymi, pojawiają się wśród nich pytania o rozwój mikroinstalacji wiatrowych oraz biomasy, których największy potencjał wykorzystania jest na obszarach wiejskich. Rolnicy decydują się także na instalacje fotowoltaiczne, jednak służą one najczęściej stricte do pokrywania zapotrzebowania na energię w domach.

Źródło: Świat Rolnika, własne

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom