Plan zmniejszenia zapotrzebowania na gaz – Komisja Europejska apeluje o 15% redukcji zużycia gazu

20 lipca 2022 Komisja Europejska (KE) zaproponowała europejski plan zmniejszania zapotrzebowania na gaz, aby ograniczyć jego zużycie w Europie o 15 proc. do wiosny następnego roku. KE zapowiedziała również, że przyspieszy prace nad dywersyfikacją dostaw gazu. W Unii Europejskiej (UE) ma powstać mechanizm wspólnego zakupu gazu, aby zwiększyć możliwości pozyskiwania przez UE gazu z alternatywnych źródeł dostaw. Jakie są założenia planu UE?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nowe rozporządzenie

KE proponuje nowe rozporządzenie w sprawie skoordynowanych środków ograniczania zapotrzebowania na gaz. Nowe rozporządzenie zakłada zobowiązanie wszystkich państw wspólnoty do ograniczenia zapotrzebowania na gaz o 15 proc. w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

W ramach nowego rozporządzenia, KE będzie miała możliwość ogłoszenia (po konsultacji z państwami członkowskimi) „unijnego stopnia alarmowego” dotyczącego bezpieczeństwa dostaw. Unijny stopień alarmowy będzie zobowiązywał wszystkie państwa członkowskie do zmniejszenia zapotrzebowania na gaz.

Unijny stopień alarmowy

Kiedy może zostać ogłoszony unijny stopień alarmowy? Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE), unijny stopień alarmowy może zostać ogłoszony w przypadku wystąpienia znacznego ryzyka poważnego niedoboru gazu. Może zostać również ogłoszony w okresie wyjątkowo wysokiego zapotrzebowania na gaz. KE wymaga, aby do końca września 2022 r. państwa członkowskie zaktualizowały swoje krajowe plany reagowania kryzysowego. Kraje wspólnoty mają pokazać w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel redukcji. Kolejnym wymogiem nałożonym na kraje członkowskie będzie składanie Komisji Europejskiej sprawozdań z postępów (co dwa miesiące).

Komisja zaznacza, że warunkiem wnioskowania o solidarne dostawy gazu przez Państwa członkowskie będzie zobowiązane do wykazania, jakie środki zostały przez nie podjęte w celu zmniejszenia zapotrzebowania na szczeblu krajowym.

Europejski plan zmniejszania zapotrzebowania na gaz

W europejskim planie zmniejszania zapotrzebowania na gaz określono środki, zasady i kryteria skoordynowanego ograniczania popytu. Plan koncentruje się na zastąpieniu gazu innymi paliwami oraz ogólnie na oszczędzaniu energii we wszystkich sektorach. Celem planu jest zabezpieczenie dostaw dla gospodarstw domowych i podstawowych użytkowników, takich jak np. szpitale. Zabezpieczone mają być również dostawy dla gałęzi przemysłu, które mają decydujące znaczenie dla dostarczania podstawowych produktów i usług dla gospodarki, a także dla unijnych łańcuchów dostaw i konkurencyjności. Plan zawiera wytyczne dla państw członkowskich, które należy uwzględnić przy planowaniu ograniczeń.

KE chce uniknąć zwiększania się negatywnego wpływu na PKB będącego efektem przerw w dostawach gazu. Zgodnie z europejskim planem zmniejszania zapotrzebowania na gaz, państwa członkowskie powinny wyczerpać wszystkie możliwości zastąpienia paliw, nieobowiązkowe systemy oszczędności i alternatywne źródła energii zanim zdecydują się na wprowadzenie ograniczeń. KE chce, aby pierwszeństwo nadać przejściu na OZE lub wariantom przewidującym paliwa bardziej ekologiczne, mniej emisyjne i mniej zanieczyszczające. KE dopuszcza także przestawienie się na węgiel, ropę naftową lub energię jądrową i zaznacza, że te źródła energii mogą być konieczne jako środek tymczasowy. 

Zgodnie z planem komisji, państwa członkowskie mogłyby uruchomić systemy aukcji lub przetargów, aby zachęcić przemysł do ograniczania zużycia energii.

Kampanie uświadamiające

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do rozpoczęcia publicznych kampanii uświadamiających w celu promowania redukcji ogrzewania i chłodzenia na szeroką skalę. KE zaleca także wdrożenie komunikatu UE o oszczędności energii. Temat ten poruszaliśmy TUTAJ.

Źródło: ec.europa.eu.

Zobacz również