Od  02 września do 31 października 2013r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przyjmuje wnioski  o dofinansowanie  planów gospodarki niskoemisyjnej realizowanych w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
 
Celem jest wsparcie przedsięwzięć na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz mających wpływ na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.  
 
Wsparcie może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom – związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom jednostek samorządu terytorialnego. Przy 15% wkładzie  własnym dofinansowanie obejmie 85% kosztów opracowania planów (działań nieinwestycyjnych).  
Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach gospodarki niskoemisyjnej zakres działań operacyjnych obejmujący 3-4 lata. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF).  
 
Na co konkretnie?
 
Obligatoryjnie na:  
1) opracowanie, bądź aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej, bądź przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),  
2) stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,  
3) szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,  
4) informację i promocję dotyczącą udziału dofinansowania PO IiŚ w tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.  
 
Działania fakultatywne:  
5) opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń),  
6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Dobrze przygotowany wniosek o wsparcie finansowe planowania powinien zawierać m.in.  uchwałę Rady Gminy o woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej  oraz harmonogram realizacji projektu. W przypadku projektu grupowego potrzebne będzie porozumienie regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron, zabezpieczające sprawną realizację projektu.  
 
Budżet konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 wynosi 10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Dofinansowanie udzielane w ramach działania 9.3 dostępne będzie na terenie całego kraju. Jaka będzie nowa perspektywa 2014-2020? W najbliższych latach akcent zostanie położony na przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 celów tematycznych, określonych w unijnych rozporządzeniach. Nastąpi wzrost poziomu decentralizacji – niemal 60% funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych będzie regionalnie, a także zwiększenie roli zwrotnych mechanizmów finansowych, partnerstwa publiczno-prywatnego, regionalnych specjalizacji oraz polityki miejskiej (m.in. poprzez nowy instrument – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Premiowane będą projekty wspierające innowacyjność oraz te wpływające na dynamikę gospodarki, przynoszące realne korzyści ekonomiczne, a więc przede wszystkim projekty prorozwojowe i prowzrostowe m.in. te łączące naukę z biznesem. Głównymi odbiorcami unijnej pomocy pozostaną przedsiębiorcy i samorządy. Nadal wspierana będzie rozbudowa infrastruktury, inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska czy też energetykę, zwłaszcza „zieloną”. Duży nacisk zostanie położony na działania prowadzące do łagodzenia różnego rodzaju objawów rozwarstwienia społecznego i przestrzennego.
 
PROGRAMY OPERACYJNE
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej realizowanych będzie 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych (RPO).
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – jego celem będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Najważniejszymi beneficjentami programu będą podmioty publiczne (w tym samorządy) oraz prywatne – przedsiębiorstwa. Program w sposób szczególny będzie promował miasta, dedykując im specjalną pulę środków w obszarach transportu czy podniesienia efektywności energetycznej. To obszar w którym wpisze się działalność Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Program Inteligentny Rozwój – działania podejmowane z programu będą miały na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na badania i rozwój. Będą one skoncentrowane na budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań między sektorami biznesu i nauki, a także rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Głównymi odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry, instytucje otoczenia biznesu. Komplementarne wobec PO IR instrumenty wsparcia będą wdrażane w ramach programu dla Polski Wschodniej oraz w 16 RPO.
Program Wiedza, Edukacja, Rozwój – program będzie ukierunkowany m.in. na: wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Będzie realizowany równolegle do 16 RPO, w celu jeszcze lepszego dostosowania wsparcia do potrzeb występujących na określonych obszarach.
Program Polska Cyfrowa (nowy program) – dedykowany dla obszaru technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK), w szczególności dla przedsięwzięć polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych (przede wszystkim sieć dostępowa) oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym. Dodatkowo, w zakresie komplementarnym do wsparcia w ramach innych programów, realizowane będą działania związane m.in. z rozwojem kompetencji cyfrowych.
Program Polska Wschodnia – dodatkowy instrument wsparcia dla makroregionu. Główny nacisk zostanie położony na poprawę pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej poprzez działania na rzecz wzmocnienia rozwoju gospodarczego, w tym podniesienia poziomu innowacyjności jej gospodarki oraz rozwoju rynków pracy w makroregionie, jakimi są główne ośrodki miejskie.
Program Pomoc Techniczna – jego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania funduszy polityki spójności.
Regionalne Programy Operacyjne – ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. RPO będą finansowane z EFRR oraz EFS.
Źródło: NFOŚiGW