Platforma współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

26 stycznia podczas Seminarium „Finansowanie inwestycji w oparciu o formułę PPP” podpisane zostało Porozumienie  w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa  publiczno-prywatnego. 

W  odpowiedzi na oczekiwania publiczne i rynkowe, MRR podjęło inicjatywę utworzenia Platformy współpracy w zakresie PPP.Jej zadaniem ma być rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z wdrażaniem PPP przez  samorządy regionalne i lokalne. Platforma będzie stanowić forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów.

Cele działania Platformy PPP: 
•  bardziej efektywna administracja  - poprzez wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów 
•  mniejsze koszty przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów   dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające.  

Dzięki Platformie PPP łatwiejsza będzie także:
• skuteczna realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie sektora publicznego  w  celu  przygotowania dobrych projektów na następną perspektywę finansową 2014 – 2020. 
• ośmielenie administracji publicznej do stosowania modelu PPP i stworzenie warunków do swobodnego, kreatywnego działania dobrze przygotowanej i zorganizowanej kadry.

Do wsparcia w ramach Platformy uprawniona będzie każda instytucja publiczna poprzez deklarację udziału. Do finansowania działań wykorzystane zostaną środki unijne w ramach projektów pomocy technicznej. Sprawy organizacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.    

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest rozwijającą się formą współpracy między instytucjami publicznymi a sektorem prywatnym.Oferuje wiele korzyści: 
• wymusza lepsze przygotowanie projektów, terminowość i oszczędności w ich wykonaniu, 
• lepiej wykorzystuje kompetencje poprzez podział zadań i ryzyka pomiędzy sektor publiczny i prywatny, 
• uwzględnia pełen cykl życia projektu, 
• łączy odpowiedzialność za inwestycję z eksploatacją infrastruktury, 
• uwzględnia pełen rachunek korzyści, kosztów budowy i użytkowania infrastruktury oraz 
• zachęca do poszukiwania różnych źródeł finansowania.
• sektor prywatny wnosi: dodatkowy kapitał, toteż więcej środków publicznych może być przeznaczonych na inne cele. 
• sektor publiczny wnosi: pewność długotrwałych przepływów pieniężnych ze źródeł publicznych.

Współpraca Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z beneficjentami samorządowymi przy przygotowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego trwa od 2008 r. Projekty te były szczegółowo monitorowane i  wspierane już od  początku fazy przygotowawczej. Doradztwo ministerstwa ma na celu optymalne przygotowanie projektów do realizacji oraz zapewnienie jak najlepszej jakości dokumentacji aplikacyjnej kierowanej do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. 

www.mrr.gov.pl