Jednym z projektów badawczo-rozwojowych PGE oprócz instalacji pływającego lidara i monitoringu oraz metod ochrony ptaków na terenie farm wiatrowych, jest projekt dotyczący pływających paneli fotowoltaicznych. 

 
Celem projektu jest zweryfikowanie, czy panele fotowoltaiczne umieszczone na wodzie, będą bardziej produktywne w stosunku do instalacji lądowych. W tym celu utworzona zostanie pilotażowa farma z pływającymi panelami fotowoltaicznymi. W przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów możliwe będzie komercyjne angażowanie się w projekty inwestycyjne w zakresie instalacji fotowoltaicznych na wodzie. Projekt będzie polegał na wybudowaniu dwóch farm słonecznych w pobliskiej lokalizacji – jedna na lądzie, druga na zbiorniku wodnym. Będą one pracować analogicznie pod względem warunków nasłonecznienia, co pozwoli na porównanie ich produktywności. Podstawą do spodziewanej większej produktywności paneli umiejscowionych na zbiorniku wodnym są następujące przesłanki:
 
– oczekiwany wzrost produktywności paneli ze względu na zmniejszenie temperatury podłoża krystalicznego podczas procesu fotowoltaicznego wynikający z naturalnego zjawiska chłodzenia paneli pochodzący z parowania wody,
– oczekiwany wzrost produktywności paneli ze względu na zjawisko odbicia promieni słonecznych od tafli wody,
– techniczny i ekonomicznie możliwy do uzyskania w warunkach wodnych, efekt „podążania paneli za słońcem”.
 
Ponadto zważywszy na prawdopodobne pozytywne oddziaływanie infrastruktury instalacji na poprawę jakości wód w zbiorniku uzyskiwanie niezbędnych decyzji środowiskowych może być w przyszłości łatwiejsze niż dla lądowych farm wiatrowych. Zakłada się również, iż po potwierdzeniu administracyjnych, technicznych (w tym efektywnościowych), prototypowych (podążanie za słońcem) i ekonomicznych korzyści wynikających z zastosowania tej pilotażowej instalacji, zostanie przygotowany program rozwoju źródeł fotowoltaicznych zlokalizowanych na zbiornikach wodnych.
 
Źródło: Raport z badania pt. „Dobre praktyki wykorzystania potencjału dużych przedsiębiorstw w zakresie B+R w kontekście wpływu na gospodarkę Mazowsza – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji”