PGE prowadzi szereg projektów badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności Grupy.

Oto kilka z nich: 
Pilotażowa instalacja pływającego LIDARA
W ramach projektu prowadzone będą pomiary prędkości i kierunku wiatru przy użyciu innowacyjnego urządzenia Lidar. Urządzenie zostanie zainstalowane na pływającej boi, wyposażonej w system automatycznego poziomowania. Boja zostanie zakotwiczona do dna morskiego w lokalizacji Projektu Baltica, czyli obszaru przewidzianego pod budowę morskiej farmy wiatrowej. Urządzenie Lidar będzie mierzyło wiatr na kilku poziomach wysokości przez co uchwycony zostanie charakterystyczny pionowy profil prędkości wiatru w środowisku otwartego morza. Równocześnie z pomiarami wiatru prowadzone będą pomiary amplitudy, okresu i kierunku fal oraz prądów morskich.
 
Projekt ma na celu przeprowadzenie pomiarów w lokalizacjach, gdzie planowana jest budowa morskiej farmy wiatrowej. Kampania pomiarowa prowadzona będzie przez 2 lata. Dzięki temu pozyskana zostanie wiedza na temat nowoczesnych metod pomiaru wiatru oraz warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Polski. Zgromadzona wiedza z serii pomiarów zostanie użyta do oszacowania zasobów wiatru w lokalizacjach inwestycji PGE, a zebrane informacje na temat lokalnych warunków wiatrowych pozwolą na zmniejszenie niepewności prognozy produkcji, przez co zmniejszą ryzyko inwestycji oraz ułatwią pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.
 
Na polskich wodach Morza Bałtyckiego nie realizowano dotychczas pomiarów z użyciem tej innowacyjnej technologii. Polska gospodarka oraz regiony nadmorskie stoją przed wyjątkową szansą związaną z rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie. 
 
Automatyczny monitoring oraz metody ochrony ptaków na terenie farm wiatrowych
Grupa PGE w swojej działalności realizuje Politykę Ochrony Środowiska. W przyjętej deklaracji środowiskowej zapisane zostały m.in. dwa obszary działań:
– minimalizowanie negatywnego oddziaływania na organizmy żywe poprzez wdrażanie monitoringów powykonawczych służących do kontrolowania pracy instalacji;
– systematyczny rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
 
Projekt ma na celu budowę i przetestowanie systemu automatycznego monitoringu i ochrony ptaków na farmach wiatrowych. Dane z kamer i detektorów zbierane będą automatycznie i na bieżąco analizowane. W przypadku stwierdzenia kolizji z ptakami, system będzie podejmował działania minimalizujące, polegające na odstraszaniu oraz ewentualnie zwolnieniu lub zatrzymaniu turbiny wiatraka.
Budowa systemu pozwoli w przyszłości na ograniczenie śmiertelności ptaków w związku z eksploatacją farm. Projekt ten będzie także alternatywą dla długookresowych wyłączeni elektrowni wiatrowych, wymaganych w ramach ochrony ptaków, a tym samym pozwoli zoptymalizować produkcję energii eklektycznej ze źródeł odnawialnych. System będzie testowany przez okres 2 lat co zapewni jego sprawdzenie przy uwzględnieniu rożnych warunków przyrodniczych. Testy będą prowadzone w dwóch rożnych lokalizacjach, co pozwoli także na sprawdzenie czy system zapewnia. Równocześnie z prowadzonymi testami systemu będą prowadzone obserwacje ornitologiczne, z których przygotowane zostaną dodatkowe opinie. Ornitolog będzie porównywał wyniki uzyskane z systemu, oceni jego skuteczność, użyteczność i wskaże ewentualne kierunki rozwoju. 
 
Źródło: Raport z badania pt. „Dobre praktyki wykorzystania potencjału dużych przedsiębiorstw w zakresie B+R w kontekście wpływu na gospodarkę Mazowsza – efekt dyfuzji wiedzy i innowacji”