Podkarpacka Dolina Wodorowa – list intencyjny

Porozumienie w sprawie utworzenia Doliny Wodorowej podpisał osobiście m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, władze samorządowe oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. List intencyjny zakłada współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE. Zostanie wykorzystany potencjał naukowo-badawczy w celu podejmowania przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym. Ponadto przewidywana jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

Podkarpacka Dolina Wodorowa pozwoli wykorzystać przede wszystkim potencjał Rzeszowa i regionu oraz zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.
Krajowy Plan Odbudowy przewiduje wsparcie dla technologii wodorowych

Premier Morawiecki podkreślił podczas wydarzenia, że nadrzędnym celem rządu jest budowa i rozwój polskiej gospodarki opartej o wodór. Pozwoli to osiągnąć neutralność klimatyczną, utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, a przy tym wykorzystać obecną, wiodącą rolę Polski jako producenta wodoru. Z kolei minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zauważył, że rozwój gospodarki wodorowej to szansa dla polskiego przemysłu.
W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną poziomu 800 mln euro, jak również realizacja projektów z tego zakresu będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania, z których dwa będą częściowo realizowane w województwie podkarpackim przez Tauron i Polenergię.

Doliny wodorowe w Polsce

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej (PSW) zakłada wsparcie finansowe i organizacyjne studiów wykonalności dolin wodorowych w ramach budowy przemysłowych procesów o obiegu zamkniętym. Docelowo powstanie 5 Dolin Wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru. Dotychczas rząd nie wskazywał konkretnie regionów, gdzie rozwijane byłyby centra rozwoju gospodarki wodorowej. Mówi się jednak o dużych szansach dla Śląska i Pomorza.

Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

– Doliny Wodorowe powinny łączyć możliwie największą liczbę ogniw łańcucha wartości, kładąc szczególny nacisk na rozwój projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych, w kierunku zaspokojenia maksymalnej liczby potrzeb odbiorców równolegle w wielu obszarach – wyjaśnił Kurtyka.

Polska Strategia Wodorowa do 2030 r.

Projekt, będącej na końcowym etapie opracowywania, Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza m.in. cel osiągnięcia mocy instalacji niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów. Projekt dokumentu przewiduje także rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1 000 nowych autobusów wodorowych, w tym tych wyprodukowanych w Polsce; powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru.

Źródło: KPRM, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia