Nowe pomysły na prosumenta zbiorowego i wirtualnego

Przypomnijmy, że Emilewicz informowała, że z rozwiązaniem prosumenta wirtualnego/prosumenta zbiorowego ówczesne ministerstwo rozwoju i technologii chciało być gotowe do końca 2020 r. O proponowanych zmianach w ustawie OZE mówił także Przemysław Hofman – zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w byłym Ministerstwie Rozwoju, podczas Kongresu Fotowoltaicznego PVCON 2020. MRPiT poinformowało GLOBEnergia.pl na początku lutego 2021 r. że “prace nad projektem przepisów wprowadzających zmiany w obecnym systemie prosumenta energii odnawialnej wprowadzające m.in. rozwiązania dedykowane konsumpcji zbiorowej są już na zaawansowanym etapie”. Resort przewidywał wówczas, że przepisy wejdą w życie w II kwartale 2021 r.

27 maja 2021 r. miało miejsce dziewiąte posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu. Tematem spotkania było rozszerzenie modelu prosumenckiego na mieszkańców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz rozwój fotowoltaiki w miastach. W spotkaniu wzięła udział Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju, która zaproponowała nowe zmiany w modelu prosumenckim tj. w ustawie o prosumencie. Będzie to projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, którego podstawowym celem będzie modyfikacja funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji poprzez stworzenie warunków szerszej partycypacji społeczeństwa. Będzie zaproponowana definicja prosumenta zbiorowego i wirtualnego, które obecnie nie funkcjonują w polskim prawie.

Instytucja prosumenta zbiorowego będzie przeznaczona zwłaszcza dla mieszkańców w tym również najemców mieszkań w blokach oraz innych budynkach wielorodzinnych m.in. zrzeszonych i administrowanych w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych włączając użytkowników będących osobami prawnymi. Prosument wirtualny dedykowany jest mieszkańcom i użytkownikom budynków wielolokalowych nie mających możliwości zainstalowania źródła OZE w obrębie użytkowanej przez siebie nieruchomości, a także JST, które realizując inwestycje w źródła OZE mogą zaoferować subskrypcję mieszkańcom w takim modelu.

Prosument wirtualny w ramach wydzielonej części sieci nie pojawi się w proponowanej ustawie, ale w przekonaniu autorów projektu powinien być kolejnym etapem rozwoju prosumentów w Polsce.

Proponowane zmiany w zakresie funkcjonowania modelu prosumenckiego mają na celu usunięcie wad obecnego modelu oraz rozszerzenie katalogu dostępnych modeli funkcjonowania prosumentów. Emilewicz proponuje poniższy podział prosumentów.

Fragment prezentacji Jadwigi Emilewicz

Proponowane zmiany

Najistotniejszym elementem zmian to model opustów, który będzie zmieniony na 1:1 tylko dla energii bez opłaty dystrybucyjnej. Spółdzielnie mieszkaniowe zwracały uwagę na kwestię umów – tu pojawią się dwa rodzaj umów – kompleksowe i rozdzielone.

Fragment prezentacji Jadwigi Emilewicz

Jakie będą korzyści proponowanych zmian? Jadwiga Emilewicz wymieniła ich kilka. Przede wszystkim nastąpi ograniczenie kosztów dla prosumenta. Zostanie zlikwidowana konieczność przewymiarowania instalacji dzięki opustowi 1:1. Próg wejścia w model prosumencki w obecnym systemie będzie wyższy o ok. 25-35 proc. względem proponowanej zmiany. Zmiany ograniczą także straty sprzedawców na obsłudze prosumentów w wyniku stosowania dotychczasowego systemu. Obecnie szacowany poziom strat wynosi 70-100 mln zł rocznie. Eksperci przewidują, że problem będzie narastał wraz z rozwojem rynku.

Prosumenci będą obciążeni opłatami dystrybucyjnymi, ale z możliwością uzyskania rabatu dla odbioru energii zmagazynowanej w magazynach energii.

Nastąpi także dopasowanie systemu wsparcia do żywotności instalacji fotowoltaicznej. Wejście w model prosumenta nie będzie także wymagało zmiany sprzedawcy, co jest szczególnie istotne dla prosumentów publicznych, nabywających energię elektryczną w formie przetargów wynikających z prawa zamówień publicznych.

Wymagane ujednolicenie zasad dla wszystkich rodzajów prosumentów

Podczas spotkania wyrażono przekonanie, że potrzebne jest uspójnienie zasad funkcjonowania pomiędzy poszczególnymi modelami funkcjonowania prosumentów. Poniżej przedstawiono propozycję zmian i elementów wspólnych dla poszczególnych prosumentów. Opust 1:1 będzie obowiązywał w przypadku wszystkich prosumentów. Przewidziano jednak pewne rozróżnienia, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Fragment prezentacji Jadwigi Emilewicz

Emilewicz poinformowała, że założenia zmiany legislacyjnej będą przedłożone w Sejmie. Polityk ma nadzieję, że uzyska numer sejmowy jeszcze w tym tygodniu.

System prosumencki tematem-PV CON

Wsparcie dla prosumentów oraz ich przyszłość w Polsce będzie jednym z tematem zbliżającej się konferencji PV-Con, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2021 r. Zapraszamy na kolejną edycję wyjątkowego, specjalistycznego spotkania branży fotowoltaicznej – dystrybutorów, instalatorów, projektantów.

Źródło: Sejm

Redakcja GLOBEnergia