Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że zaistniała konieczność wprowadzenia nowego wzoru wniosku wynikająca z ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje zmianę w zakresie informacji przekazywanych we wniosku. Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie jego wzory do zmienionych wymogów ustawowych. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji, na złożenie uwag jest tylko 5 dni. Skrócenie terminu wynika z konieczności zachowania spójności terminu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o OZE.

W Polsce to Prezes Urzędu Regulacji dokonuje wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji na podstawie wniosku złożonego przez wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera kilka elementów:

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe;

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;

3)   dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu – w przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;

4)   określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;

5)   opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.

W zakresie rodzaju małej instalacji w projekcie wskazano kategorie i odpowiadające im kody literowe. Mała instalacja wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię zyskała oznaczenie „WO”, energię wiatru – „WI”, energię geotermalną – „GE”, energię promieniowania słonecznego – „PV”, biogaz inny niż biogaz rolniczy – „BG”, biomasę – „BM”, mieszanki biopłynów z innymi paliwami – „BP”. Autorzy projektu wyjaśniają, że w klasyfikacji nie ujęto małych instalacji, w których wytwarzana jest energia elektryczna z biogazu rolniczego oraz wyłącznie z biopłynów, ponieważ działalność w tym zakresie reguluje rozdział 3 ustawy.

Przewidziano także przepisy przejściowe. Dotychczas złożone wnioski na starym formularzu będą uwzględniane. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegać będą rozpatrzeniu.

Nowa definicja małej instalacji

O nowelizacji ustawy OZE pisaliśmy wielokrotnie na łamach GLOBEnergia.pl. Przewidziano zmianę definicji małej instalacji, która ostatecznie brzmi “mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW”.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Nastąpi to przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii odpowiednio z 0,5 do 1 MW oraz z 0,9 do 3 MW.

Źródło: RCL

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom