Działania w ramach realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku skupiały się przede wszystkim na bezpieczeństwie dostaw energii, efektywności energetycznej i procesach legislacyjnych kształtujących funkcjonowanie sektora. Informację w tym zakresie, przygotowaną przez MG, Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2013 r.

W polityce energetycznej priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in. środki krajowe i unijne udzielono wsparcia dla licznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, remontowych, a także związanych z wysokosprawnym wytwarzaniem energii w wysokosprawnej kogeneracji. Sfinansowano również projekty badawcze oraz kampanie promocyjne i informacyjne. Kluczowym elementem wspierania efektywności energetycznej jest system białych certyfikatów. W 2012 opracowano rozporządzenia wykonawcze do ustawy o efektywności energetycznej, które pozwoliły Prezesowi URE na ogłoszenie przetargu na świadectwa efektywności w 2013 roku.

W 2012 r. w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko podjęto w szczególności działania związane z implementacją unijnych przepisów w sprawie emisji przemysłowych oraz opracowaniem derogacji dotyczących uprawnień do emisji CO2. Ponadto Polska sprzeciwiła się działaniom zmierzającym do ograniczenia wolumenu uprawnień do emisji alokowanych w ramach systemu EU ETS.

Dzięki licznym inicjatywom mającym na celu ograniczenie emisyjności gospodarki. Dzięki temu w latach 2000-2011 roku udało się odnotować 25 proc. spadek energochłonności PKB z 164,3 do 122,6 kWh/1000 PLN. Ponadto od 2000 roku znacząco spadły wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej (w g/kWh), a udział OZE w końcowym zużyciu energii finalnej brutto wzrósł z 7,1 proc. w 2005 roku do 11,04 proc. w 2012 r.

Obecnie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje aktualizację „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”. Nowy dokument będzie uwzględniał najważniejsze elementy dotyczące sektora energetycznego takie jak min. wykorzystanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, wyzwania klimatyczne, budowa wspólnego rynku energii w ramach Unii Europejskiej czy wykorzystanie funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki