Długo oczekiwany dokument zostanie przyjęty poprzez uchwałę Rady Ministrów. We wrześniu ministerstwo klimatu i środowiska (wcześniej resort klimatu) przedstawiło zaktualizowany projekt PEP 2040, który został zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Za opracowanie dokumentów odpowiedzialny jest Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

Polityka energetyczna kraju

Polityka energetyczna w Polsce jest opracowana zgodnie z wymaganiami art. 13-15 ustawy – Prawo energetyczne oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020). PEP 2040 jest jedną z dziewięciu strategii, dla których podstawę stanowi średniookresowa strategia rozwoju kraju – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Czytamy na stronie KPRM, że PEP 2040 wykracza poza ramy czasowe SOR.

Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i poprawie jej efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

W wykazie wyjaśniono, że w związku z obowiązkiem aktualizacji polityki energetycznej oraz mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania sektora energii – wynikające zarówno z postępu technologicznego, jak również ze zmian globalnych trendów i polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – został opracowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., który zastąpi Politykę energetyczną Polski do 2030 r. zatwierdzoną przez RM w listopadzie 2009 r. Dokument stanowi również wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21).

PEP 2040

Strategia zawarta w dokumencie wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótko- i średniookresowej, zawierając strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. Horyzont czasowy realizacji celów to 20 lat.

Trzy główne elementy projektu PEP 2040 to: sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Wskazano także osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji. Wśród nich znalazły się takie postanowie jak: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej, rozwój rynków energii, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, poprawa efektywności energetycznej

W dokumencie wytypowano także 12 projektów strategicznych: transformacja regionów węglowych, rynek mocy, wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych, budowa Baltic Pipe, budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego, wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej), hub gazowy, rozwój elektromobilności, program polskiej energetyki jądrowej, wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej, rozwój ciepłownictwa systemowego oraz promowanie poprawy efektywności energetycznej

Wdrożenie PEP 2040 ma doprowadzić do transformacji energetycznej kraju, mającej charakter sprawiedliwy i partycypacyjny. Nastawiona jest na unowocześnianie i innowacje, ma pobudzać rozwój gospodarczy, efektywność i konkurencyjność, a także wpływać na poszanowanie środowiska oraz klimatu.

Redakcja GLOBEnergia