Celem Polityki Przemysłowej Polski polski jest rozwój rodzimego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także zwiększenie odporności gospodarki na wstrząsy, takie jak światowa pandemia. Istotne jest także zwiększenie konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej.

Rząd chce opracować Białą Księgę Rozwoju Przemysłu, która powstanie po konsultacjach rządu z przedsiębiorcami, przemysłem, ekspertami, naukowcami oraz organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji trwa do 31 stycznia br. Formularz dostępny jest na stronie internetowej MPIT https://bit.ly/2XkEH04. Propozycje będzie analizował zespół koordynowany przez wiceministra Tomanka. Przygotowany dokument także trafi do konsultacji.

– Biała księga identyfikuje najuciążliwsze bariery dla działalności przemysłowej w naszym kraju. Wnioski i rekomendacje przyjęte w jej ostatecznej wersji posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski w perspektywie do roku 2030. Staną się też podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych. Posłużą także do zbudowania katalogu instrumentów dopasowanych do potrzeb rozwojowych poszczególnych branż – wyjaśnia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Przedstawiciel MPiT podkreślił, że Polityka Przemysłowa Polski będzie opierać się na poszczególnych branżach, czyli polskich lokomotywach rozwojowych. Zauważył, że pandemia koronawirusa oraz zerwanie światowych łańcuchów dostaw ukazały istotę rozwoju rodzimego przemysłu.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii, prof. Robert Tomanek, stwierdza że nasz kraj jest wysoko uprzemysłowiony. Udział sektora wytwórczego w wartości dodanej wytwarzanej w Polsce  wyniósł w 2019 r. 18,9 proc. wobec wartości dla całej UE równej 15,5 proc. Wartość dodana w sektorze przemysłowym od 2015 r. rośnie (w cenach stałych) o średnio 3,9 proc. rocznie.

Prof. Tomanek zauważa, że pomimo dominacji usług opartych na rozwiązaniach IT, przemysł najbardziej oddziałuje na gospodarkę Polski. Przypomniał, że UE w dokumencie „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” uznała silny sektor przemysłowy za czynnik napędzający gospodarkę i gwarant suwerenności ekonomicznej.

Pięć osi rozwojowych Polityki Przemysłowej Polski

Polityka Przemysłowa Polski będzie kluczowym instrumentem Strategii Produktywności wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Rząd zaproponował 5 osi rozwojowych polityki przemysłowej nad Wisłą:

–  cyfryzacja – usprawni działalność przemysłową

– bezpieczeństwo –  odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;

– lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów

– Zielony Ład – szansa dla polskich producentów i dostawców, zwłaszcza producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych

– nowoczesne społeczeństwo – kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych; rozwój kompetencji.

Szansa dla polskiego know-how w sektorze energii

Jedną z głównych osi rozwojowych Polityki Przemysłowej Polski będzie jedna z najważniejszych reform prowadzonych przez Unię, czyli Europejski Zielony Ład. W ramach prośrodowiskowej strategii przygotowano zestaw głęboko transformacyjnych polityk, których zakres będzie miał wpływ na wszystkie sektory gospodarki, w szczególności na sektor transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak: przemysł stalowy, cementowy, teleinformatyczny, tekstylny i chemiczny. Polska Polityka Przemysłowa może wzmocnić kompetencje polskich producentów i dostawców innowacyjnych technologii, które będą niezbędne w realizacji celów wyznaczonych przez politykę klimatyczno-energetyczną UE, ale wskazanych także w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Redakcja GLOBEnergia