Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest na tyle poważny, że mieszkańcy niektórych miast śmiało mogą nazwać czyste powietrze towarem luksusowym. Obecnie podejmowanych jest wiele działań na rzecz ochrony atmosfery, które nierzadko wymagają sporego nakładu pieniężnego. To było jednym z powodów założenia Banku Ochrony Środowiska S.A., powołanego jako specjalistyczny bank uzupełniający i wspierający działalność funduszy ochrony środowiska.

Wśród produktów Banku Ochrony Środowiska znajdują się m.in. pożyczki na inwestycje proekologiczne. Od początku swojej działalności BOŚ Bank udzielił 19,35 mld zł kredytów na projekty inwestycyjne służące ochronie poszczególnych komponentów środowiska, a wartość zrealizowanych zadań z udziałem tych kredytów wyniosła ponad 50,25 mld zł.

Połowa kredytów z BOŚ Banku na OZE!

W portfelu proekologicznych transakcji BOŚ Banku przeważają projekty mające na celu poprawę jakości powietrza. Co ważne, 50% dofinansowanych w 2017 roku inwestycji dotyczyło sektora odnawialnych źródeł energii. Wśród pozostałych kierunków, na które przeznaczono środki z kredytów, znalazła się efektywność energetyczna, finansowanie obrotowe firm działających na rzecz ochrony środowiska, gospodarka wodna i ściekowa oraz gospodarka odpadami.

Kierunek  działań Procentowy udział w środkach 
OZE 50%
Efektywność energetyczna 21%
Gospodarka odpadami 1%
Rewitalizacja terenów miejskich 2%
Finansowanie obrotowe firm 12%
Gospodarka ściekowa 6%
Gospodarka wodna 1%
Pozostałe 7%

Struktura portfela kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ Bank na koniec 2017 r. (Opracowanie własne, źródło danych: bosbank.pl)

Dzięki współpracy z NFOŚiGW w IV kwartale 2017 r. dostępna była między innymi oferta „Ekokredyt Prosument” (druga edycja), stanowiąca kredyty oraz dotacje ze środków NFOŚiGW na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, takie jak pompy ciepła, fotowoltaikę czy kolektory słoneczne.

Dofinansowanie do kredytu stanowiło 30% w przypadku instalacji produkujących energię elektryczną i 15% dla instalacji produkujących energię cieplną. Suma środków, którymi dysponował Bank od daty podpisania umowy (28 sierpnia 2017 r.) to 28 mln złotych na kredyty i 12 mln złotych na dotacje.

W ramach programu EkoKredyt Prosument II od 16 października 2017 roku udzielono 187 kredytów w kwocie 4,3 mln zł. Wnioski przyjmowane były przez Bank do wyczerpania puli przyznanych środków, czyli do końca stycznia bieżącego roku.

Imponujące kwoty kredytów, ale jaki efekt!

78% projektów, które wspomógł Bank Ochrony Środowiska miało na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Według raportu udostępnionego przez BOŚ Bank, inwestycje prowadzone w 2017 roku dotyczyły głównie zrównoważonego budownictwa i poprawy efektywności energetycznej budynków, które pozwoliły na zredukowanie zużycia i strat ciepła o 29 247,73 GJ. Niemal 1500 MWh energii wyprodukowano z odnawialnych źródeł energii, zamontowanych w ramach inwestycji współfinansowanych przez BOŚ S.A..

Od lat monitorowany jest efekt ekologiczny prowadzonych przez Bank działań, a wyniki z 2017 roku są bardzo obiecujące. Wartość redukcji emitowanych pyłów wyniosła prawie 40 ton, emisję dwutlenku węgla zmniejszono o 6 559,51 ton, a emisję dwutlenku siarki o 19,78 ton. Poniżej przedstawiamy szczegółowe efekty ekologiczne dla zadań zakończonych w 2017 roku.

Rodzaj efektów Skala efektów
Redukcja emisji pyłów 39,69 ton/rok
Redukcja emisji dwutlenku siarki 19,78 ton/rok
Redukcja emisji dwutlenku węgla 6 559,51 tok/rok
Produkcja energii z odnawialnych źródeł 1 441,9 MWh/rok
Zmniejszenie zużycia i strat ciepła 29 247,73 GJ/rok
Długość sieci kanalizacyjnej 13,23 km
Utylizacja odpadów, w tym zawierających azbest 16 012,29 ton

Wybrane efekty ekologiczne, uzyskane dla zdań prowadzonych przez BOŚ Bank, których realizacja zakończyła się w 2017 r. (Opracowanie własne, źródło: bosbank.pl)

Źródło: bosbank.pl

Redakcja GLOBEnergia