Konkurs

W grudniu 2020 r. ogłoszono nabór w ramach programu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. NFOŚiGW informuje, że celem naboru, który dotyczy dofinansowania przedsięwzięć  w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Projekty przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej. Warunkiem realizacji projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła u mieszkańców będących odbiorcami paliwa w postaci pelletu na źródła dostosowane do jego spalania posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności – działanie realizowane poza projektem. Konkurs zakłada nieodpłatne przekazanie wyprodukowanego paliwa w postaci pelletu gospodarstwom domowym ubogim energetycznie.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.: zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej; zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu czy budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu. Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować także zakup i montaż latarni do oświetlenia miejsca składowania i produkcji pelletu zasilanych energią odnawialną

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki spółki komunalne.

Budżet

Budżet przeznaczony w ramach naboru wynosi 3 000 000 euro, tj. 13 392 900,00 zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 80 proc.  kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania to 200 000 euro, tj. 892 860,00  zł, maksymalna 1 000 000 euro, tj.  4 464 300,00  zł.

Nabór wydłużony do 31 marca br.

W odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców oraz w związku z pandemią koronawirusa MKiŚ podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursu. Nowy termin to 31 marca 2021 r. godz. 15:00 (zmiana z 29 stycznia 2021 r.)

16 marca br. odbędzie się spotkanie online z udziałem osób zainteresowanych złożeniem wniosku w naborze „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia