Polska w Krajowym Planie Działań (KPD) przyjęła ambitny cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, który wynosi 15.5% do roku 2020 i obejmuje trzy cele sektorowe:

  • 19.13% udziału OZE w sektorze elektroenergetycznym
  • 17.05% udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie
  • 10.14% udziału OZE w transporcie

Rzeczywisty cel, do realizacji którego Polska zobowiązała się w unijnej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE), wynosi 15% łącznego udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020.

Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest podjęcie dodatkowych i szybkich działań, które zachęcą do zwiększenia wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetycznym, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie – tak wynika z raportu „Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski” przygotowanego przez firmę doradczą Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu.

Pojawiają się głosy, że niedawno wprowadzone zmiany przepisów prawnych dotyczących wsparcia dla odnawialnych źródeł energii – w szczególności przejście z systemu zielonych certyfikatów na system aukcyjny – mogą zagrozić realizacji celu dla roku 2020. W związku z tym Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) zleciło firmie doradczej Ecofys i Uniwersytetowi Technicznemu w Wiedniu (TU Wien) przeprowadzenie badania, które ma na celu określenie, czy Polska realizuje ścieżkę dojścia do celu 2020 dla OZE przy aktualnych warunkach, oraz – jeżeli tak nie jest – przedstawienie alternatywnych scenariuszy realizacji tego celu.

Badanie przeprowadzone przez ekspertów Ecofys i Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu wykazało, że możliwe są co najmniej trzy scenariusze, dzięki którym Polska mogłaby osiągnąć swój cel OZE wyznaczony na 2020 rok. Dzięki zwiększeniu możliwości wykorzystania potencjału do dalszego rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii unowocześniony zostałby też system wytwarzania energii elektrycznej.

W tej chwili Polska jest na drodze do osiągnięcia w 2020 roku udziału OZE na poziomie od 10,0% do 13,8%. Celem jest natomiast 15,5%. Według analityków, widmo niespełnienia zobowiązań,
których się podjęliśmy, mogłoby być zażegnane m.in. dzięki zorganizowaniu dodatkowych działań w oparciu o istniejące już regulacje.

– W modelu zaproponowaliśmy trzy sposoby realizacji celu w oparciu o istniejące ramy prawne. Konieczne jest na przykład zwiększenie częstotliwości i wolumenu aukcji dla różnych źródeł wytwarzających czystą energię: niezbędne jest m.in. dodatkowe 6000-7000 GWh energii wytworzonej z wiatru, 3000-4000 GWh przy użyciu biomasy, 1 000 GWh dzięki fotowoltaice, 350 – 440 GWh energii z biogazu oraz 300-500 GWh z innych źródeł – mówi Iza Kielichowska, Managing Consultant w Ecofys.

Polska ma ogromny potencjał OZE i wiele projektów w fazie rozwoju. Stworzenie warunków
do realizacji tych projektów nie tylko ułatwi realizację celu OZE, ale pozwoli na zaktywizowanie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym.

– Polska ma obecnie ok. 5800 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Te wiatraki cały czas wytwarzają energię elektryczną nie zanieczyszczając atmosfery, a jednocześnie będąc każdego roku źródłem setek milionów złotych wpływów podatkowych do budżetów gminnych oraz państwa.
Cały czas jest też jeszcze możliwość, by zwiększać zarówno tę moc zainstalowaną, jak i korzyści z niej płynące. Tym bardziej, że moment rozliczania się z tzw. celu OZE zbliża się nieuchronnie, a energetyka wiatrowa może w najbliższych latach być źródłem nawet ok. 2500 MW dodatkowej i nowoczesnej mocy
– mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Redakcja GLOBEnergia