Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, fundusz modernizacyjny zostanie przeznaczony dla  takich Państwa członkowskich jak: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Kwota robi wrażenie

Fundusz Modernizacji ma rozdysponować około 14 miliardów euro na cele modernizacji. Całość ma zostać sfinansowana z aukcji uprawnień pochodzących z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na lata 2021-2030. Końcowa kwota w dużej mierze zależeć będzie od ceny emisji dwutlenku węgla. Każde państwo członkowskie będące beneficjentem ma swój własny udział uprawnień do wykorzystania w ramach funduszu na rzecz modernizacji, zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Co zyskamy?

Wsparcie dotyczyć będzie niskoemisyjnych inwestycji w wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym ciepłownictwo, rurociągi i sieci, oraz sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo inicjatywa ma wspierać przeniesienie, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także edukację, inicjatywy związane z poszukiwaniem pracy i start-upy. Co ważne, każde państwo członkowskie będące beneficjentem może określić własną strategię inwestycyjną w tych obszarach.

Jako jeden z kluczowych instrumentów finansowania “Europejskiego Planu Inwestycyjnego w ramach zielonego porozumienia”, który przyczynia się do realizacji celów “Europejskiego Zielonego Porozumienia”, ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw objętych funduszem poprzez wspieranie rozwoju połączeń międzysystemowych i transformacji sieci energetycznych.

Zwiększenie finansowania energii odnawialnej, oraz pomoc w uczynieniu gospodarek i sektorów energetycznych tych państw bardziej ekologicznymi i czystszymi, co zapewni przyspieszenie ekologicznego ożywienia gospodarczego.

Struktura planu

Fundusz modernizacyjny zacznie funkcjonować w styczniu 2021 r., a odpowiedzialni za jego będą państwa członkowskie będące beneficjentami.

Do tego będą ściśle współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Komisją Europejską i Komitetem Inwestycyjnym utworzonym na potrzeby Funduszu Modernizacyjnego.

Opracowano na podstawie: ec.europa.eu

Redakcja GLOBEnergia