Green Bonds umożliwiły nam dalszą dywersyfikację bazy inwestorskiej, jako że zakupione zostały w dużej części przez inwestorów z wyraźnym zorientowaniem na inwestycje w obligacje typu „green”. W zeszłym tygodniu odbyliśmy trzydniowe roadshow wśród inwestorów w Europie. Rozmawialiśmy z ponad 30 inwestorami z Londynu, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii. Zainteresowanie naszą emisją było bardzo duże, co przełożyło się na zgłoszony przez inwestorów popyt podczas dzisiejszej emisji. Pozwoliło nam to na podniesienie kwoty wyemitowanych obligacji do 750 mln €, z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln €, a także zawężenie marży ponad stopę swapową ze wstępnie ogłoszonego poziomu ok. 60% do ostatecznie 48%. Uzyskana rentowność obligacji jest analogiczna, jaką uzyskalibyśmy w przypadku standardowej emisji publicznej na rynku € o tym samym 5-letnim terminie zapadalności i wyniosła 0,634% – poinformował Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Struktura odbiorców jest mocno zdywersyfikowana. Geograficznie przedstawia się w następujący sposób: Niemcy i Austria (27%), kraje Beneluksu (17%), kraje skandynawskie (15%), Francja (13%), Wielka Brytania i Irlandia (12%), Polska (8%), USA (4%), inni (5%). Instytucjonalnie aż 49% stanowią zarządzający aktywami, 22% banki, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne 16%, 12% to banki centralne i instytucje publiczne, i 1% inne.

Głównym celem emisji jest finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko. Obejmują one finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles. W szczególności pozyskane środki posłużyć mogą do finansowania wydatków budżetowych w 2017 r. odpowiadających wyżej wymienionym kryteriom lub na refinansowanie analogicznych wydatków poniesionych w latach 2014-2016. W ciągu 12 miesięcy od rozliczenia transakcji przedstawione zostanie zestawienie pokazujące na jakie cele środki zostały wykorzystane.

 

Opracowane na podstawie: Ministerstwo Finansów