Polska stawia na zielony gaz – szansa dla rolnictwa. Podpisano porozumienie sektorowe

Wczoraj rząd podpisał kolejne porozumienie sektorowe, tym razem z branżą biogazu i biometanu. Celem dokumentu jest maksymalizacja udziału lokalnych przedsiębiorców w budowie nowych sektorów w Polsce. Współpraca z przedsiębiorcami ma przełożyć się na budowę i eksploatację krajowych biogazowni i biometanowni.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Biogas plant

23 listopada przedstawiciele rządu oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Ten kolejny „sector deal” pomoże w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw oraz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce.

Jak czytamy w komunikacie, stronami porozumienia branżowego są przedstawiciele administracji rządowej: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Przypomnijmy, że 13 października 2020 roku sygnowano list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego. W ten sposób rozpoczęto intensywne prace nad budową i rozwojem tego sektora w Polsce. Porozumienie opracowywano w siedmiu grupach roboczych.

- Jest to jeden z kluczowych sektorów, bez którego nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej. Polski kapitał chce angażować się w kolejne projekty wspierające rozwój nie tylko biogazu, ale i biometanu, o czym świadczy obecność podmiotów, kluczowych na krajowym rynku, które dostrzegając ogromny potencjał w tworzonym od podstaw rynku, opracowują nowatorskie rozwiązania – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

Polska chce produkować zielony gaz – duża szansa dla rolnictwa

Wielokrotnie na łamach GLOBEnargia.pl wskazywaliśmy, że źródła OZE mogą być motorem zmian polskiego rolnictwa, a największy potencjał drzemie na obszarach wiejskich. Porozumienie będzie stanowiło platformę współpracy uczestników rodzącego się rynku poprzez zapewnienie skoordynowanych działań, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.

Polska ma ambicje wygenerowania w przyszłości takiej ilości zielonego gazu, która zabezpieczyłaby znaczący popyt na gaz ziemny w kraju. Ponadto to kolejny, istotny krok w rozwoju zielonego sektora, który pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa.

- Kluczowe w obszarze energetyki jest dla nas osiągnięcie samodzielności i samowystarczalności. Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu jest właśnie jedną z odpowiedzi na to wyzwanie – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Produkcja biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP 2040). Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii oraz wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Resort pracuje nad nowymi regulacjami

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowali podczas uroczystego wydarzenia, że obecnie w resorcie trwają prace legislacyjne nad projektami nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, których celem jest stworzenie regulacji prawnych, pozwalających w sposób stabilny stymulować rozwój sektora biogazu i biometanu.

Przepisy będą zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, wytwarzania biometanu oraz rozbudowy lub przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również