List intencyjny

Wodór będzie jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej, eksperci pokładają szczególne nadzieje w jego roli w dekarbonizacji transportu i przemysłu. Prace nad polską strategię wodorową rozpoczęły się wraz z sygnowaniem 7 lipca 2020 r. listu intencyjnego. Podczas spotkania przedstawiciele ówczesnego resortu klimatu wraz z najważniejszymi firmami sektora energetycznego i transportowego ustanowili partnerstwo na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Realizacja strategii wodorowej ma na celu wsparcie wykorzystania technologii wodorowych w sektorach energetyki i transportu. Jest odpowiedzią na trendy globalne, w szczególności w państwach UE, gdzie już dziś trwa rywalizacja o obszarze wodoru. Nowoczesne źródło energii odegra istotną rolę w dekarbonizacji oraz w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego. Czytamy na stronie KPRM, że Polska posiada potencjał technologiczny, naukowy i badawczy w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych, który przedmiotowa strategia zamierza rozwinąć i wykorzystać dla dobra gospodarki.

Główne cele strategii wodorowej w Polsce

W projekcie dokumentu zawarto aspekty dotyczące łańcucha wartości – produkcji, przesyłu, magazynowania i wykorzystania wodoru. Założenia zostały przedstawione biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne na poziomie polskim i unijnym, uwzględniając zrównoważone systemy wsparcia oraz mierzalne cele.

Przekazywany dokument ma za zadanie określić aktualny stan rynku wodoru, przedstawić podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytyczyć kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby wkrótce funkcjonować w skali pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

Technologie wodorowe są istotnym elementem osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu  oraz kluczowym projektem MKiŚ. Wizją polskiej strategii wodorowej jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Ma się do tego przyczynić rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

W dokumencie wskazano 6 najważniejszych celów. Wśród nich to wdrożenie technologii wodorowych w energetyce oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. Strategia zakłada stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów napędzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie eksploatacji 2000 autobusów wodorowych w 2030 r.  Niezbędny jest także rozwój sieci bazowej poprzez budowę 32 stacji tankowania wodoru. Przypomnijmy, że od 4 stycznia 2021 r. będzie można ubiegać się o dotacje na zakup zeroemisyjnych autobusów w ramach programu Zielony Transport Publiczny, realizowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejnymi celami jest wsparcie dekarbonizacji przemysłu, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz produkcja wodoru w nowych instalacjach. Rząd chce rozwinąć wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu o proces elektrolizy. Zainstalowana moc elektrolizerów w Polsce sięgnie w 2030 r. 2 GW.

Element działań na rzecz rozwoju technologii wodorowych

Strategia Wodorowa jest elementem szerszych działań polskich decydentów w obszarze technologii, takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, Polityka energetyczna Polski do 2040 r. czy Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Redakcja GLOBEnergia