Problemem zainteresowała się również Komisja Europejska, która do sprawy podeszła nieco inaczej – przeliczyła straty jakie ponosi nasz kraj, a które spowodowane są niską jakością powietrza.

Kilka dni temu ukazał się dokument opracowany przez Komisję Europejska pt. „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE. Sprawozdanie na temat Państwa – POLSKA”.

W dokumencie tym znajduje się ciekawy rozdział poświęcony jakości powietrza. Ważniejszymi informacjami, które można wyciągnąć z tej części opracowania są te dotyczące kosztów ponoszonych przez nasz kraj z powodu zanieczyszczeń powietrza. Powołując się na wyżej przedstawiany raport, koszty zewnętrzne związane ze zdrowiem wynikające z zanieczyszczenia powietrza w Polsce przekraczają 26 mld €/rocznie (przy korekcie dochodu za 2010 r.), przy czym koszty te obejmują nie tylko wartość wewnętrzną prowadzenia w pełni zdrowego życia, ale także koszty bezpośrednie poniesione przez gospodarkę.

Raport wylicza dalej: „Bezpośrednie koszty ekonomiczne obejmują 19 mln utraconych dni roboczych co roku w wyniku chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza, przy czym:

  •  koszty ponoszone przez pracowników wynoszą 1 500 mln €/rocznie (przy korekcie dochodu za 2010 r.);
  • koszty opieki zdrowotnej przekraczają 88 mln €/rocznie (przy korekcie dochodu za 2010 r.);
  • koszty poniesione w rolnictwie (straty upraw) wynoszą 272 mln €/rocznie (za 2010 r.).”

Co więcej, jak czytamy w niniejszym dokumencie, Komisja Europejska wszczyna przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w następstwie ciągłych naruszeń wymogów dotyczących jakości powietrza (dla PM10 i NO2), które mają poważny, negatywny wpływ na zdrowie i środowisko. Celem jest wprowadzenie stosownych środków prowadzących do przestrzegania norm we wszystkich strefach.

Jednoznacznym wnioskiem autorów raportu jest to, że Polska nie podejmuje wystarczających środków, aby ograniczyć przypadki przekraczania norm w przypadku innych substancji. Porównując sytuacje w naszym kraju do sytuacji w innych analizowanych państwach, stwierdzono w raporcie, że Polska jest jedynym państwem członkowskim UE bez żadnych norm dotyczących paliw stałych sprzedawanych na rynku. Nie obowiązują w naszym kraju żadne normy emisji dla nowych kotłów.

Raport przywołuje również znane nam, chociażby z mediów, szokujące dane. Otóż według Europejskiej Agencji Środowiska – w 2013 r. ok. 48 270 przedwczesnych zgonów mogło być wynikiem stężeń drobnych cząstek stałych, z czego 1 150 zgonów było spowodowanych stężeniem ozonu, a ponad 1 610 stężeniem dwutlenku azotu.

Opracowano na podstawie: Komisja Europejska, Raport „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE. Sprawozdanie na temat Państwa – POLSKA”.

Redakcja GLOBEnergia