KE zaakceptowała także system ulg dla odbiorców przemysłowych w zakresie ponoszenia kosztów finansowania systemu wsparcia OZE.

Oba wspominane mechanizmy wsparcia uwzględniono w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do ustawy. Obecnie zasady ich funkcjonowania wynikają z ustawy o OZE.

System świadectw pochodzenia OZE został wprowadzony w Polsce w 2005 r. Jego celem było umożliwienie osiągnięcia unijnego udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Ze względu na fakt, że w działalności niektórych przedsiębiorców produkcyjnych wydatki na zakup energii elektrycznej stanowią istotny składnik kosztów, w 2015 r. wprowadzone zostały ulgi dla odbiorców przemysłowych.

Skumulowana wartość wsparcia w ramach systemu zielonych certyfikatów dla wytwórców w latach 2006-2015 wyniosła około 30 mld zł. Pozwoliło to na zwiększenie mocy zainstalowanej OZE w Polsce z 1 158 MW w 2005 r. do 7 829 MW w 2016 r. (według stanu na 31 marca 2016 r., dane Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Wzrost mocy zainstalowanej OZE przełożył się na wzrost produkcji energii elektrycznej w tych źródłach z 3,76 TWh w 2005 r. do 21,08 TWh w 2015 r. (dane Prezesa URE).

Świadectwa pochodzenia są wydawane istniejącym instalacjom – wytwórcy OZE mogli bowiem nabyć prawo do otrzymywania zielonych certyfikatów, jeżeli uruchomili instalację wytwarzającą energię elektryczną przed dniem 1 lipca 2016 r.

Nowe instalacje OZE będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach systemu aukcyjnego, na mocy ustawy o OZE. Aukcyjny system wsparcia OZE jest obecnie przedmiotem analizy ze strony Komisji Europejskiej, a Ministerstwo Energii pozostaje w stałym kontakcie z Komisją w tej sprawie.

Niedawno Ministerstwo Energii opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE, o czym pisaliśmy tutaj.

Historia ustawy o OZE i ogólne omówienie jej zapisów zostało przedstawione w artykule pt. „Ustawa o OZE w pigułce” w lipcowym wydaniu GLOBEnergii+.

Źródło: Ministerstwo Energii