W Polsce dopuszczalny poziom pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 (wartość średniodobowa) oraz 40 µg/m3 (wartość średnioroczna).

 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska już w przypadku ryzyka przekroczenia tego poziomu wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego powinien niezwłocznie powiadomić społeczeństwo o tym fakcie oraz poinformować właściwe organy o konieczności podjęcia stosownych działań.
 
Od 2012 r. w polskim prawie – oprócz poziomu dopuszczalnego dla pyłów PM10 funkcjonują jeszcze poziom informowania (200 µg/m3) oraz poziom alarmowy (300 µg/m3). Już w przypadku wystąpienia (ryzyka) przekroczenia poziomu dopuszczalnego istnieje obowiązek poinformowania społeczeństwa o tym fakcie, przygotowania przez właściwe organy administracji samorządu terytorialnego programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych oraz podjęcia działań wynikających z obu dokumentów. Jest to znacząca zmiana względem poprzedniego porządku prawnego, kiedy dopiero dla poziomu alarmowego (200 µg/m3) istniał obowiązek podjęcia działań krótkoterminowych.
 
Poziom alarmowy w krajach UE
Różna wartość poziomu alarmowego w różnych krajach UE wynika z faktu, że przepisy unijne (dyrektywa 2008/50/WE) w odniesieniu do pyłów drobnych PM10 przewidują jedynie poziom dopuszczalny (50 µg/m3 oraz 40 µg/m3), nie określają natomiast poziomu alarmowego.
 
Informacja dla społeczeństwa
Obowiązek informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza odbywa się również poprzez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz strony poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 
przekroczenie norm PM 10
 
Ponadto już niedługo wszyscy mieszkańcy Polski będą mieli nieograniczony dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji o jakości powietrza dzięki aplikacji na urządzenia mobilne przygotowywanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
Źródło: Ministerstwo Środowiska