Instalacje służące produkcji energii elektrycznej można podzielić na instalacje typu off-grid, gdzie system nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach oraz instalacje typu on-grid, gdzie nadwyżka/niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W świetle przytoczonej definicji przedsiębiorstwa należy uznać, że wsparcie uruchomienia instalacji typu off-grid nie będzie objęte pomocą publiczną, ponieważ nie jest ona wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu dóbr i usług na rynku. Natomiast instalacja OZE, która nie będzie podłączona do sieci, ale będzie wykorzystywana w działalności przedsiębiorstwa (np. poprzez redukcję kosztów wytworzenia/dostarczenia usługi) jest objęta pomocą publiczną.

W przypadku instalacji typu on–grid należy uznać, że ich wsparcie stanowi pomoc publiczną, ponieważ produkowana energia elektryczna wprowadzona do sieci stanowi przedmiot obrotu, a podmioty dostarczając energię do sieci, konkurują z innymi podmiotami wytwarzającymi energię. Nie ma przy tym znaczenia wielkość sprzedaży ani skala możliwej konkurencji. Zatem, jeśli energia wytwarzana w instalacji OZE będzie udostępniania na rynku, wówczas wsparcie na zakup i montaż tej instalacji będzie stanowiło pomoc publiczną. W proponowanym w znowelizowanej Ustawie o OZE systemie „opustowym”, podmiot uczestniczący, w zamian za wprowadzenie energii elektrycznej do sieci, uzyskuje na bieżąco korzyści w postaci rabatu/opustu na kupowaną przez siebie energię u operatora i zwolnienie z konieczności uiszczania zmiennych opłat związanych z dystrybucją energii pobranej z sieci. Przyjęta w lipcu br. nowelizacja ustawy o OZE nie zmienia ww. interpretacji dotyczącej występowania działalności gospodarczej w znaczeniu przepisów o pomocy publicznej.

Występowanie pomocy publicznej w zależności od typu instalacji i przeznaczenia wyprodukowanej energii przedstawia poniższa tabela:

Instalacja Przeznaczenie energii Pomoc publiczna
on-grid
  • sprzedaż,
  • na potrzeby własne przedsiębiorstwa,
  • na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
  • cele użyteczności publicznej,
TAK
off-grid
  • na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
TAK
off-grid
  • na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
  • na cele użyteczności publicznej (np. szkoła, dom kultury).
NIE

Podsumowując, dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej wyłącznie w zakresie projektów, w których beneficjenci nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów UE o pomocy publicznej (w tym nie oferują towarów ani usług na rynku). Energia pozyskana z instalacji OZE musi być w całości przeznaczona na potrzeby związane z działalnością, która nie posiada cech działalności gospodarczej, nie może być sprzedawana ani odprowadzana do sieci dystrybucyjnej.

Zasady udzielania pomocy publicznej reguluje każdorazowo Regulamin danego konkursu.

Opracowano na podstawie: RPO Województwa Podkarpackiego

Zdjęcie główne: Jedna ze szkół w województwie lubuskim, która we wrześniu 2016 r. została pełnoprawnym prosumentem OZE, źródło: Greenpeace