Program parasolowy to konkurs, w którym najczęściej to gmina lub inna jednostka samorządowa ubiega się o dotację na budowę mikroinstalacji na własnych budynkach publicznych oraz domach mieszkańców gminy.
UOKiK zaznacza, że w projektach parasolowych jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty realizujące projekt, przekazują zakupione w ramach projektu mikroinstalacje OZE swoim mieszkańcom. Co za tym idzie, to właśnie mieszkańcy są beneficjentami korzyści w ramach tych projektów, a nie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa krajowego. Wytwarzanie energii w mikroinstalacjach z możliwością jej sprzedaży jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych, ponieważ stanowi oferowanie towaru (w tym wypadku energii) na rynku.
Oznacza to, że dowolny podmiot (także nieprowadzący działalności gospodarczej wg przepisów prawa krajowego), dostarczając energię do sieci (zatem wprowadzając ją do obrotu) może potencjalnie konkurować z innymi podmiotami wytwarzającymi energię. Nie ma przy tym znaczenia, czy w praktyce dochodzi do sprzedaży wytworzonej energii, wielkość ewentualnej sprzedaży ani skala możliwej konkurencji.
Stosowanie przepisów o pomocy publicznej nie będzie konieczne jedynie w sytuacji, gdy mikroinstalacja OZE zostanie zamontowana na budynku należącym do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i jednocześnie nie zostanie podłączona do sieci. Wsparcie inwestycyjne na zakup i montaż mikroinstalacji OZE będzie stanowić pomoc publiczną, jeśli będzie to instalacja podłączona do sieci (on-grid), ale także jeśli generowana w niej energia będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym.

 

UOKiK podsumowuje, że przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach projektów parasolowego mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na rzecz osób fizycznych, jest pomocą publiczną, jednak ze względu na niewielką wartość korzyści zasadne wydaje się zastosowanie przepisów o pomocy de miniminis.

 

Opracowane na podstawie:
SBF Polska PV logo duże

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia