Szanowni Państwo,

zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią i zastosowaniem.

Mając na uwadze aktualnie procedowaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza w tym obszarze szereg istotnych modyfikacji, zagadnieniom tym pragniemy poświęcić kolejną – V edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
– odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

1 marca 2018, Warszawa

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

Przedstawimy analizę aktualnie obowiązujących systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, dokonując ich oceny pod kątem zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz spełnienia kryteriów kwalifikowania ich jako pomocy publicznej.

W trakcie seminarium omówione zostaną procedowane obecnie przepisy ustawy nowelizującej ustawę o odnawialnych źródła energii, w tym m.in. zmodyfikowane brzmienie art. 39,w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków nałożonych przez ten przepis na wytwórców energii elektrycznej zamierzających przystąpić do systemu aukcyjnego oraz zakres korelacji przedmiotowej normy ze zmodyfikowaną treścią art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3-4 i art. 79 ust. 8 ustawy o OZE.

PROGRAM:

Pomoc publiczna – istota i przesłanki jej dopuszczalności

 • Pomoc publiczna w przepisach wspólnotowych
 • Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE z dnia 28 czerwca 2014r., seria C, Nr 200, s. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 2014 r., seria L, Nr 187, s. 1)
 • Pomoc publiczna w przepisach prawa krajowego
 • Pomoc przyznana bezprawnie – analiza wybranych przepisów Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 24 września 2015r., seria L, Nr 248, s. 9) – procedura windykacyjna

 

Wsparcie odnawialnych źródeł energii w świetle projektu nowelizacji ustawy

 • Przedmiot i cel nowelizacji – „warunki brzegowe” wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej – Case SA.43679 Polish support scheme for RES and relief for energy-intensive users – analiza rozstrzygnięcia KE oraz jego wpływu na zakres nowelizacji;
 • System świadectw pochodzenia a system aukcyjny – szczegółowa analiza regulacji prawnych dotyczących zasad udzielania wsparcia w aspekcie ich zgodności z rynkiem wewnętrznym – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Polski system świadectw pochodzenia – Pomoc państwa SA.37345 (2015/NN) w kontekście projektowanych zmian ustawy;
 • Art. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.) – szczegółowa analiza projektowanych modyfikacji
 • Treści oferty w zakresie oświadczeń dotyczących pomocy publicznej w świetle znowelizowanych przesłanek odrzucenia ofert;
 • System Feed in Tariff (FiT) i Feed in Premium (FiP)
 • Status i funkcja Zarządy Rozliczeń S.A. jako operatora rozliczeń energii odnawialnej – płatnika ujemnego salda – projektowane zmiany w obszarze zasad rozliczania ujemnego salda, w tym zasad rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym;
 • Kontrola otrzymanego wsparcia – zakres uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Pomoc na wysokosprawną kogenerację oraz efektywność energetyczną

 • Charakter pomocy na wysokosprawną kogenerację – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2016 r. – Świadectwa pochodzenia dla wytwórców energii w wysokosprawnej kogeneracji – Pomoc państwa SA.36518 (2016/NN) – co dalej ze wsparciem wysokosprawnej kogeneracji?;
 • Wsparcie w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831)

Szczegółowa analiza aktów wykonawczych

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii (Dz. U. z 2016r., poz.1962) – zakres zastosowania przepisów rozporządzenia do zwycięzców dotychczas przeprowadzonych aukcji w kontekście projektowanych przepisów przejściowych
 • Pomoc inwestycyjna

 

Więcej informacji: www.powermeetings.eu/konferencja/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym