Budowa instalacji grzewczych współpracujących z pompami ciepła, które wyposażone są w pionowe gruntowe wymienniki ciepła wymaga spełnienia szeregu obowiązków. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym do wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi nie jest wymagany projekt prac geologicznych.

 
 
Wszelkie inne prace geologiczne z zastosowaniem robot geologicznych (m.in. wykonywanie otworów wiertniczych w celu umieszczania w nich pionowych gruntowych wymienników ciepła) mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robot geologicznych.
Pierwszym etapem jest zawsze opracowanie projektu robot geologicznych (PRG) i w przypadku, gdy jest to wymagane – planu ruchu zakładu górniczego (PRZG gdy głębokość odwiertu jest większa niż 100 m lub na obszarach górniczych). Zakres opracowania dokumentacji wykonania robot geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi określają odpowiednie przepisy wykonawcze. Projekt robot geologicznych podlega zgłoszeniu staroście.
Rozpoczęcie robot geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robot geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.
Wiercenia mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające stwierdzone kwalifikacje. Po zakończeniu prac sporządzana jest dokumentacja powykonawcza, którą należy przekazać do właściwego organu administracji geologicznej.
 
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, poziomy gruntowy wymiennik ciepła to przyłącze cieplne niewymagające pozwolenia na budowę. Zamiar przystąpienia do wykonywania poziomego gruntowego wymiennika ciepła należy natomiast zgłosić wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia prac. Zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.
 
Zgłoszenie budowy powinno zawierać takie informacje, jak: rodzaj, zakres, sposób wykonania wymiennika ciepła oraz planowany terminem rozpoczęcia prac. Do wykonywania wymiennika ciepła można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. Zalecane jest uzgodnienie lokalizacji poziomego wymiennika ciepła w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 
Aneta Liszewska-Mądra
bakowski logo


Źródło: GLOBEnergia 2/2015
Cały artykuł w GLOBEnergia 2/2015