W ramach konkursu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałaniu 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Północny, w drugiej połowie stycznia wybrano projekty, które otrzymają dofinansowanie.

Projekt dotyczy projektów zakładających budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Gminy, które otrzymają dofinansowanie na OZE

Wnioskodawca Wnioskowane dofinansowanie Koszt całkowity
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 2 896 264,50 zł 4 191 065,10 zł
GMINA MYSZKÓW 4 322 957,39 zł 5 524 542,75 zł
GMINA DĄBROWA ZIELONA 1 071 746,02 zł 1 364 174,58 zł
GMINA DĄBROWA ZIELONA 714 809,46 zł 960 024,28 zł
GMINA MYSZKÓW 3 127 485,75 zł 4 084 796,50 zł

 

Projekty, które wybrano dotyczą w głównej mierze inwestycji w energetykę słoneczną. W tytułach projektów czytamy: „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych”, „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona”, „Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych”, czy „Słoneczna Dąbrowa Zielona”. Łącznie, udzielono dofinansowania w kwocie ok. 12 133 260 zł.

O konkursie

Przypomnijmy, że początkowo maksymalny, łączny poziom dofinansowania był na poziomie ok. 8,2 mln złotych. Dopiero pod koniec stycznia zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie, co pozwoliło to na wybór większej ilości projektów. Maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85%.

Do konkursu zgłoszono 19 projektów na łączną kwotę ponad 30 mln złotych. W projektach, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania również dominowały instalacje fotowoltaiczne.
Przypomnijmy, że wnioski w tym programie mogły składać m. in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego.

Zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi jest widoczne na każdym kroku. Wysoki poziom dofinansowania i niski wymagany wkład własny to zachęta dla indywidualnych inwestorów do wzięcia udziału w tego typu projektach realizowanych przez gminy. Plusem jest zapewne również to, że większość dokumentów aplikacyjnych jest koordynowana przez gminę, co jest zapewne dużym ułatwieniem.

Redakcja GLOBEnergia