Ponad 35 mln PLN na OZE dla Podkarpacia!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

KE

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jako projekt parasolowy.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (obejmuje swoim zasięgiem Gminę Miasto Rzeszów i 12 gmin tworzących jej obszar funkcjonalny: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania: projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 85%, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 35 650 000,00 zł.

W ramach tego naboru przewiduje się udzielanie dofinansowania, które nie stanowi pomocy publicznej – w związku z tym, że całość otrzymanego wsparcia transferowana będzie przez wnioskodawcę na odbiorców ostatecznych „projektu parasolowego”.

W projektach parasolowych beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.

Ostatecznymi odbiorcami projektu mogą być osoby fizyczne.

Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze.

Wsparcie, na rzecz odbiorcy ostatecznego, udzielane jest w formie pomocy de minimis, jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest mikroźródło OZE, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia obszarowych form ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, korytarze migracyjne zwierząt, wskazane w opracowaniach regionalnych w tym zakresie.

W zakresie podłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej dofinansowanie dotyczy tylko sieci niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w celu jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2018 r.

Projekt finansowany ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach niniejszego działania, może być realizowany przez kilka podmiotów, jako projekt partnerski

Źródło: Fundusze Europejskie

https://globenergia.pl/projekty-parasolowe-na-oze-w-swietokrzyskim/