Po raz pierwszy w historii przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w ciągu jednego roku był wyższy od przyrostu mocy w instalacjach wykorzystujących energię wiatru. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV oddaje do analizy raport pt. „Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach”.

35 mikroinstalacji fotowoltaicznych dziennie

Według danych zebranych przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, tylko w 2017 roku, do polskiego systemu elektroenergetycznego zostało przyłączonych ponad 12 800 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 83,3 MWp. Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Źródło: SBF POLSKA PV

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy. W każdym kolejnym roku przyłączanych jest coraz więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W 2013 roku instalowano średnio jedną instalację na 9 dni. W 2017 roku, dziennie powstawało takich systemów 35. Przyjmując, że w Polsce jest około 5 mln zamieszkałych budynków jednorodzinnych, instalacja fotowoltaiczna znajduje się na co 180 z nich.

Historyczny przyrost mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych!

Analogicznie do liczby przyłączanych rok do roku mikroinstalacji, rośnie moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym. W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 83,3 MW, osiągając poziom 176MW. Wzrost na poziomie 83,3 MW ciągu jednego roku to najwięcej w historii.

Źródło: SBF POLSKA PV

Ponad 47 tysięcy domów może być zasilane energią z mikroinstalacji PV!

Według danych jakimi dysponuje Stowarzyszenie Branży fotowoltaicznej POLSKA PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne działające w Polsce na stan 31 grudnia 2017 r. są w stanie wygenerować ponad 164,8 GWh energii elektrycznej. Od kilku lat zauważa się znaczący wzrost produkowanej energii przez mikroinstalacje PV. W 2017 roku nastąpił prawie 2 krotny wzrost produkowanej energii w stosunku do roku poprzedniego.

Przyjmując, że średniej wielkości gospodarstwo domowe potrzebuje rocznie 3 500 kWh energii, to pracujące w Polsce mikroinstalacje fotowoltaiczne są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię 47 085 takich obiektów.

Źródło: SBF POLSKA PV

Przyjmując, że gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 8000 kWh energii elektrycznej (np. gdy system grzewczy opiera się na gruntowej pompie ciepła) to polskie mikroinstalacje fotowoltaiczne są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię 20 610 tych budynków.

Mikroinstalacje widoczne w polskim systemie elektroenergetycznym!

Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roby było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię wynosił w 2017 roku 0,1%. W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

Mikroinstalacje a małe i duże systemy PV w Polsce

Łączna moc małych i dużych instalacji fotowoltaicznych, o mocy ponad 40 kW, które przyłączono do sieci w 2017 roku wyniosła 8,65 MW. To o około 20 MW mniej niż w rok wcześniej – w 2016 roku przyłączono do sieci 28,07 MW analogicznych instalacji.
Analizując rok 2017 zauważono, że moc przyłączona do sieci w dużych i małych systemach fotowoltaicznych była około 10 razy mniejsza niż moc zainstalowana w tym czasie w mikroinstalacjach.

Podsumowując, łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.
Mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią zatem 62% mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce, przy 38% udziale systemów małych i dużych.

Najważniejsze informacje, które warto wyciągnąć z raportu

  • W 2017 roku do polskiej sieci elektroenergetycznej zostało przyłączonych ponad 12 800 nowych mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 83,3 MWp.
  • Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych.
  • Skumulowana moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych na koniec 2017 roku wynosiła 174,5 MW.
  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne działające w Polsce na stan 31 grudnia 2017 r. są w stanie wygenerować ponad 164,8 GWh energii elektrycznej.
  • W 2017 roku, średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosił 4 810zł netto, czyli o około 515 zł netto/kWp mniej niż w roku 2016.
  • Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię wynosił w 2017 roku 0,1%, a ich udział w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym wyniósł 0,4%.
  • Łączna moc małych i dużych instalacji fotowoltaicznych, o mocy ponad 40 kW, które przyłączono do sieci w 2017 roku wyniosła 8,65 MW. To o około 20 MW mniej niż w rok wcześniej – w 2016 roku przyłączono do sieci 28,07 MW analogicznych instalacji.
  • Podsumowując, łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.
  • W 2017 roku po raz pierwszy w historii przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w ciągu jednego roku był wyższy od przyrostu mocy w instalacjach wykorzystujących energię wiatru.

Pełna treść raportu – TUTAJ


 

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV