Zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej, mogą być udostępniane uczestnikom rynku w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

 
Mogą i są alokowane i udostępniane w ramach rynkowego mechanizmu przetargów w rocznym przedziale czasowym oraz w przedziałach miesięcznych i dobowych.
W poszczególnych okresach w wyżej wymienionym mechanizmie uczestniczyło ośmiu operatorów systemów przesyłowych (zwanych dalej: „OSP”) z siedmiu krajów, tj. ČEPS, a.s.; TenneT TSO GmbH; 50Hertz Transmission GmbH; PSE S.A.; MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd.; Slovenská elektrizačná prenosowá sústawa, a.s.; Elektro-Slovenija, d. o. o., a także Austrian Power Grid AG.
 
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
W ostatnim okresie rozliczeniowym przychody PSE S.A. z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych wyniosły łącznie 97 548,0 tys. zł, w tym:
• przychody w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 54 533,5 tys. zł;
• przychody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. w wysokości 43 014,5 tys. zł.
 
Warto zauważyć, że wszelkie przychody z tytułu udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych mają zostać przeznaczone przez operatorów systemów przesyłowych na następujące cele:
 
1. zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności; lub
2. utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w sieci, w szczególności w nowe połączenia wzajemne.
 
Z wykorzystania tych funduszy PSE S.A jest corocznie rozliczane. Powyższy wynik finansowy został przeznaczony na pokrycie kosztów organizacji aukcji, kosztów bilansowania wymiany międzysystemowej oraz kosztów wielostronnych działań zaradczych w kilku obszarach. Ważnym jest, że PSE S.A może przeznaczyć cześć przychodów na rozbudowę infrastruktury technicznej, jako jedno ze źródeł dochodu tzw. Funduszu Celowego.
 
Przykładem jest rozwój infrastruktury w ramach połączenia energetycznego między Polską a Litwą. Należy podkreślić, że połączenie Polska – Litwa jest bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia współpracy Krajowego Systemu Przesyłowego z systemem litewskim, ale przede wszystkim z punktu widzenia tworzenia jednolitego Europejskiego Rynku Energii Elektrycznej.
Innymi inwestycjami wskazanymi przez PSE S.A., które będą współfinansowane środkami zgromadzonymi na Funduszu Celowym są:
– budowa linii 400kV Ostrołęka – Narew;
– budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów;
– budowa linii 400kV Ełk bis – granica Polski;
– rozbudowa stacji Ostrołęka;
– rozbudowa stacji Narew;
– budowa stacji Siedlce Ujrzanów;
– budowa stacji Ełk bis;
– budowa stacji Łomża;
– budowa stacji Stanisławów;
– budowa stacji Ołtarzew;
– budowa linii 400kV Ełk bis – Łomża.
W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na powyższe zadania wydatkowano łącznie 351 750,3 tys. zł
 
Źródło: URE