W Brzezinach udzielono dużego dofinansowania na ekologiczną modernizację źródeł ciepła. Przyznana kwota to 3 074 905,47 złotych. 14 kwietnia projekt został złożony przez Miasto Brzeziny, a następnie wybrany do dofinansowania. Jest to kolejny przykład, w jaki sposób umiejętne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy oraz dotacji może przyczynić się do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce (pomimo pogarszającej się sytuacji prawnej tej branży w naszym kraju).

Dotacje narzędziem w walce z zanieczyszczeniem powietrza

Celem projektu „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła” jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej: Gimnazjum w Brzezinach, Przedszkola nr 3 w Brzezinach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, a tym samym – poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości, a w szerszym kontekście ochrony środowiska – również mieszkańcy województwa łódzkiego.

Termomodernizacja podstawą poprawy efektywności energetycznej

Z uwagi na stan wielu budynków, często przestarzałych i zaniedbanych, już warstwa ocieplenia wnosi znaczącą różnicę w efektywności energetycznej. Lepsza termoizolacja zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło, dzięki czemu mniej energii zużywane jest na ogrzewanie. Termomodernizacja budynków powinna być priorytetem pośród proekologicznych działań związanych z energetyką. Konieczność przeprowadzania audytów energetycznych przed montażem instalacji grzewczych lub urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii również powinna być czymś oczywistym. Niestety, w Polsce audyty energetyczne wciąż cieszą się zbyt małą popularnością.

Fundusze szansą dla OZE w „trudnych czasach”

Ponieważ odnawialne źródła energii są postrzegane jako drogie (choć systematycznie koszty energii produkowanej w ten sposób spadają, ze względu na sytuację ekonomiczną w naszym kraju nie jest to wyraźnie odczuwalne), dotacje często są szansą na zwiększenie udziału OZE w produkcji energii. Pomimo ograniczonych w ubiegłym roku dotacji dla prosumentów indywidualnych (klient indywidualny, kupujący przydomową mikroinstalację, np. panele słoneczne na dach) oraz zatrzymanych na jakiś czas ekokredytów (np. na zakup instalacji fotowoltaicznych), instytucje użyteczności publicznej często mają szansę korzystania z dofinansowań. Wiele zależy od kompetencji i inicjatywy władz lokalnych, które mogą przygotować i przedłożyć do weryfikacji stosowne projekty.

Nie tylko fundusze unijne

Dotacja na projekt w Brzezinach została sfinansowana z Funduszy Europejskich, jednak warto pamiętać, że nie są one jedynym źródłem środków na finansowanie takich celów. Dobrym przykładem jest też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zasilany m. in. opłatami za korzystanie ze środowiska i karami środowiskowymi. Ze środków WFOŚIGW sfinansowano np. zakup instalacji fotowoltaicznej na dach pływalni w Chełmcu koło Nowego Sącza. Co prawda najczęściej realizowanymi inwestycjami ze środków WFOŚIGW są przedsięwzięcia związane z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego bądź oczyszczalnie ścieków, odnawialne źródła energii również często otrzymują dofinansowania. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmieniające się regulacje prawne mogą przynieść utrudnienia dla branży OZE w Polsce. Umiejętne korzystanie z funduszy ma szansę zwiększyć udział energii odnawialnej w polskiej strukturze produkcji energii, zapewniając dywersyfikację jej źródeł oraz pomagając walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia