Wraz ze wzrostem zainteresowania instalacjami PV u klientów, pojawia się coraz więcej ofert finansowania, a także coraz więcej opcji ubezpieczenia instalacji. W poszukiwaniu możliwości uzyskania takiego ubezpieczenia, zebraliśmy przegląd ofert firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w PZU

W zakres ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w PZU wchodzą:

– wystąpienie przerw w działaniu instalacji fotowoltaicznej wskutek szkody. Okres przerwy lub przerw w działaniu nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych
– szkody powstałe wskutek zajścia zdarzeń takich jak, śnieg, grad, ogień
– szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym,

Wysokość sumy ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości odtworzeniowej, czyli wartości zastąpienia ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu.

W przypadku ubezpieczania ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Pokrycie kosztów w wyniku wystąpienia szkody wynosi 15% sumy ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania ustalana jest w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż suma ubezpieczenia.

Oprócz tego, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia domu o ubezpieczenie wyposażenia posesji, do czego zalicza się również instalacja fotowoltaiczna. W takim wypadku instalację do 20 kW można ubezpieczyć od stłuczenia.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w WIENER

W zakres ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w firmie ubezpieczeniowej WIENER wchodzą:

– szkody spowodowane czynnikami naturalnymi, takimi jak wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, grad, pożar, osunięcia i zapadania ziemi, błąd eksploatacyjny, działanie wody lub wilgoci
– szkody powstałe w wyniku wewnętrznych awarii, czego przyczyną może być wadliwe działanie osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów, urządzeń bezpieczeństwa, w wyniku zwarcia, przepięcia, błędów projektowych, wadliwych materiałów lub wykonania oraz działania umyślnego osób trzecich
– finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach
– koszty odzyskania danych i programów, a także systemu operacyjnego
– dodatkowo ubezpieczenie może dotyczyć np. ryzyka montażowego, części zapasowych i zamiennych do elektrowni fotowoltaicznej, pokrycie kosztów robót pomocniczych

Wysokość sumy ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości odtworzeniowej.

Ubezpieczenie może być również przyznane w wyniku utraty przychodu. Jego wysokość jest wtedy liczona przez pomnożenie wskaźnika mocy i ceny skupu energii.

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od producenta, typu oraz mocy elektrowni, sumy i okresu ubezpieczenia, dotychczasowych szkód.

Aby ubezpieczenie instalacji było możliwe, musi być ona chroniona zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym, na który składa się monitoring w postaci kamery, alarmu antywłamaniowego albo stałego dozoru strażników.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w ERGO HESTIA

W zakres ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w firmie ubezpieczeniowej ERGO HESTIA wchodzą:

– ochrona od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których wystąpienia Ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których instalacja nie może osiągnąć parametrów znamionowych

– wady wynikające z błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, pożaru, uderzenia pioruna, gradu, huraganu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych, przepięć, uszkodzeń dokonanych przez zwierzęta, niewłaściwych działań urządzeń pomiarowych oraz zabezpieczających.

Wysokość sumy ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości odtworzeniowej.

Inwestor może również ubezpieczyć utratę dochodu z produkcji energii oraz jej niedobór. W przypadku utraty dochodu zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, które nastąpiły w wyniku utraty dochodu z produkcji energii,a w przypadku niedoboru produkcji, straty z niej wynikające. W takich wypadkach suma ubezpieczenia stanowi iloczyn planowanej 12 miesięcznej produkcji energii elektrycznej w kWh/kWp, mocy instalacji w kWp oraz ceny sprzedaży 1 kWh zapisane w umowie o dostarczenie energii elektrycznej.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w Concordia

W zakres ubezpieczenia w Grupie Concordia wchodzi zarówno sama instalacja, jak i straty w wyniku niedoboru w produkcji energii. Pisaliśmy już o tym. Szczegóły sprawdź TUTAJ

Ubezpieczenie fotowoltaiki w PROAMA

W Promie można ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną, w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia domu o ubezpieczenie jego stałych elementów. Wysokość ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa dla instalacji fotowoltaicznej bez względu na stopień zużycia technicznego i uwzględnia m.in. stłuczenie stałych elementów, przepięcia – z opłaceniem składki dodatkowej.

Podsumowanie

Część ubezpieczycieli, oprócz ubezpieczenia samej instalacji fotowoltaicznej, oferuje również możliwość ubezpieczenia strat produkcji. Zwykle wysokość ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa instalacji fotowoltaicznej. Ubezpieczenie zostaje wypłacone w wypadku zniszczenia przez nieprzewidziane zjawiska pogodowe, awarie, czy inne szkody.

Redakcja GLOBEnergia