13 października 2020 r. z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, resort klimatu i środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata sygnowali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem wstępnego porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku biogazu i biometanu w Polsce. W PEP 2040 przewiduje się wzrost znaczenia biomasy, biogazu, geotermii w ciepłownictwie systemowym oraz pomp ciepła w ciepłownictwie indywidualnym. Autorzy dokumentu wskazują także, że konieczne jest zwiększenie w transporcie wykorzystania biopaliw zaawansowanych i energii elektrycznej.

Trwają prace legislacyjne

MKiŚ przypomina w odpowiedzi dla GLOBEnergia.pl, że zagadnienia związane z produkcją biogazu objęte są regulacjami prawnymi zawartymi w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Projektowane przez resort przepisy dotyczące produkowanego z biogazu biometanu w przeważającej części będą procedowane w ramach nowelizacji tejże ustawy. Dodaje, iż należy mieć jednak na uwadze, że biogaz i biometan mogą być przeznaczane także na inne cele niż wskazane w tej ustawie, np. transportowe i ewentualne rozwiązania w tym zakresie, regulowane będą w ramach odpowiednich ustaw.

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne, których celem jest budowa regulacji dla tworzącego się w Polsce rynku biometanu.

MKIŚ informuje, że w porozumieniu z innymi resortami (rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju, pracy i technologii), przygotowywany jest projekt przepisów zawierający rozwiązania służące szybkiemu uruchomieniu wytwarzania biometanu z możliwością podejmowania działań na rzecz jego dalszego rozwoju w kolejnych latach.

– Projekt jest już na etapie oczekiwania wpisu do wykazu prac Rady Ministrów. Centrum Analiz Strategicznych wydało pozytywną opinię z uwagami. Obecnie resort oczekuje na roboczą ocenę CAS przekazanych przez nas odpowiedzi i wyjaśnień – informuje resort.

Postępy prac po podpisaniu listu intencyjnego

MKIŚ informuje GLOBEnergia.pl, że sygnowanie “Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz dynamizacji rozwoju sektora wytwarzania biogazu i biometanu” było ważnym krokiem dla sformalizowania już istniejących, jak również tworzenia nowych powiązań pomiędzy różnymi uczestnikami tego rynku

– Do podpisania Listu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przystąpiło 17 Sygnatariuszy, a obecnie mamy już 15 Partnerów Współpracujących. Wciąż dołączają nowi – informuje MKIŚ.

Zrealizowano pogłębioną analizę problematyki wytwarzania biogazu i biometanu. W efekcie zidentyfikowano siedem obszarów niezbędnych do opracowania zapisów porozumienia sektorowego, którego celem będzie wskazanie kierunków dalszych działań wszystkich stron, które przystąpiły do Listu. Powołano grupy robocze odpowiadające zidentyfikowanym obszarom problemowym, w ramach których odbywają się prace służące wypracowaniu zapisów do porozumienia sektorowego. Są to grupy ds. lokalnych sieci dystrybucyjnych biogazowych; ds. bio LNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu; ds. łańcucha dostaw oraz local content; ds. bioodpadów oraz nawozowego wykorzystania substancji pofermentacyjnych; ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia; ds. mechanizmów wspierających i promocyjnych, w tym rozwoju kadr i systemu kształcenia oraz dobrych praktyk w zakresie produkcji biogazu i biometanu; ds. systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Resort podkreśla, że prace grup nie skupiają się wyłącznie na działaniach legislacyjnych. Uruchomienie i prawidłowe działanie rynku biometanu nie będzie możliwe bez działań wspierających, utworzenia i koordynacji odpowiednich powiązań pomiędzy członkami rynku, czy działań promocyjnych. MKiŚ informuje, że zainteresowanie pracami grup jest bardzo duże. W każdej z nich znajduje się kilkadziesiąt doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin.

Porozumienie sektorowe na jesieni

Kiedy można spodziewać się porozumienia sektorowego dla biogazu i biometanu? MKiŚ podkreśla, że wszystko będzie zależało od sprawności prac powołanych grup, a materia prac jest skomplikowanym zagadnieniem. Grupom wyznaczono dosyć napięty harmonogram. Wypracowanie zapisów porozumienia sektorowego będzie wymagało przeprowadzenia konsultacji wewnątrzresortowych. Resort wskazuje, że do podpisania porozumienia mogłoby dojść w trzecim kwartale bieżącego roku.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom