Jak czytamy na stronie KPRM, warunkiem zapewnienia skutecznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w tym osiągnięcia celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, pozostaje stworzenie odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych  w postaci terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Dzięki tej infrastrukturze uda się także m.in. zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz zaktywizować procesy rozwoju gospodarki narodowej.

Aktualnie w polskich portach morskich brakuje takiego zaplecza, niezbędnego do obsługi instalacyjnej i serwisowej morskich farm wiatrowych, z związku z czym nie jest możliwe osiągnięcie celów oraz wygenerowanie efektów, o których mowa wyżej.

Sposobem rozwiązania przedmiotowej sytuacji problemowej jest przyjęcie stosownej uchwały w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, która m.in. stanowić będzie o przygotowaniu w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego dla sektora offshore w Polsce, wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia związanych z tym kosztów.

Szansa dla portu w Gdyni

Rada Ministrów uznała morski Port Gdynia, ze względu na jego położenie i warunki techniczne, jako optymalne miejsce lokalizacji terminalu instalacyjnego, przeznaczonego na potrzeby organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z uwagi na harmonogram realizacji pierwszych projektów morskich farm wiatrowych i zbliżający się czas wyboru przez inwestorów portu, z którego będą realizowane kluczowe zamówienia, niezbędne jest podjęcie decyzji związanych z budową polskiego terminalu instalacyjnego. Działanie to pozwoli na dostosowanie morskiego Portu Gdynia do pełnienia funkcji terminalu instalacyjnego, a także na wyłonienie operatora logistycznego w zakresie organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w 2024 roku, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie realizowanych projektów morskich farm wiatrowych.

Rada Ministrów zobowiązała ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego do organizacji procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 roku.

Koszt realizacji terminalu instalacyjnego pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu

Źródło: KPRM

Redakcja GLOBEnergia