Proponowane poprawki do obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła w reakcji na rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku złożyła propozycję poprawek do powstającego prawa.

Pierwsza poprawka dotyczy zmiany oznaczenia i wartości wskaźników średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla pomp ciepła. Ze względu na powszechnie przyjętą terminologię zaproponowana została zmiana oznaczenia z SPF (sezonowy współczynnik wydajności), na powszechnie i poprawnie stosowane oznaczenie SCOP (Seasonal Coefficent of Performance – szacowany sezonowy współczynnik efektywności). Wskaźnik SPF dotyczy sezonowej wydajności pompy ciepła i jest oceniany na podstawie pomiarów dla pomp ciepła. Wskaźnik SCOP jest wskaźnikiem służącym do projektowania i szacowania sezonowej efektywności pompy ciepła. Ze względu na silną zależność współczynnika SCOP (SPF) na stosowane temperatury zasilania i powrotu, zaproponowano uzależnienie wartość SCOP (SPF) od wartości parametrów instalacji c.o. (zasilania i powrotu), w zakresie dwóch przedziałów parametrów (55/45oC) i (35/28oC).
Ponadto, zdaniem PORT PC konieczne jest uwzględnienie znacznie większej liczby typów pomp ciepła. Trzecią poprawką jest wskazanie zalecanej metody szacowania współczynnika SCOP dla pomp ciepła. Metoda ta pozwala na dokładne określenie współczynnika w zależności od różnych projektowanych warunków pracy pompy ciepła. W październiku 2013 planowane jest wydanie wytycznych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) dotyczących szacowania sezonowego współczynnika efektywności SCOP dla wszystkich technologii pomp ciepła. Metoda opiera się o dopasowane do warunków polskich niemieckie wytyczne VDI 4650 cz. 1 i cz. 2. Metoda ta stosowana jest  powszechnie Weilu krajach Europu m. in.  w Niemczech, Austrii, Szwajcarii.
Członkowe PORT PC informują, że dostępne będzie w Polsce narzędzie w postaci strony internetowej z kalkulatorem współczynnika SCOP. Prace związane z adaptacją tej metody do warunków polskich prowadzone są przez p. Dr Mariana Rubika z Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Komitetu Technicznego KT 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wybitnego specjalisty w zakresie technologii pomp ciepła, w konsultacji z p. mgr inż. Markiem Miarą z Instytut Fraunhofera ISE we Freiburgu i kierownikiem zespołu prowadzącego badania rzeczywistej efektywności pomp ciepła w ramach projektów WP-Monitor, WP-Effizienz oraz współuczestnikiem europejskiego programu badań realnej efektywności pomp ciepła SEPEMO.
Od września 2015 r. zaczną obowiązywać europejskie wymogi Dyrektywy ErP/ecodesign dla gazowych, olejowych i elektrycznych urządzeń centralnego ogrzewania, w tym dla pomp ciepła. W ramach tych wymogów producenci urządzeń będą deklarować wartości SCOP na podstawie niezależnych badań. Po tej dacie sugerowane jest stosowanie wartości SCOP uzyskanych na podstawie tych wymogów.

Ze względu na wprowadzenie wymogów ErP dla pomp obiegowych c.o. oraz obowiązku stosowania pomp obiegowych o wysokiej efektywności od 1 stycznia 2013 roku ostatnią poprawką PORT PC do rozporządzenia jest sprostowanie wartości współcznnika EEI. Zdaniem specjalistów jego wartości są dwukrotnie przeszacowane.
Źródło: PORT PC