W pierwszej kolejności przewiduje się przeprowadzenie aukcji, które skierowane będą do istniejących wytwórców energii elektrycznej z biogazu składowiskowego, wytwarzających energię w małych elektrowniach wodnych oraz w instalacjach biomasowych zamierzających przejść do nowego systemu. Jak uzasadnia Ministerstwo, nadanie priorytetu aukcjom dla przedmiotowych wytwórców wynika z chęci umożliwienia dalszego funkcjonowania na rynku tych podmiotów z uwagi na korzyści płynące z działalności tych instalacji, które zagospodarowują gaz powstający na składowiskach odpadów, mają pozytywny wpływ na retencję wód oraz generują dużą liczbę miejsc pracy na obszarach wiejskich dzięki produkcji paliw biomasowych.

W uzasadnieniu czytamy, że zaproponowana kolejność przeprowadzenia aukcji uwzględnia zarówno cel w zakresie OZE oraz potencjał w zakresie krajowych zasobów energii, jak również regulacje wskazane w drugim projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Ministerstwo wskazuje na pozytywny wpływ wymienianych wyżej instalacji na rynek pracy:

(…) Biogazownia o mocy około 1 MW tworzy nawet do 10 bezpośrednich miejsc pracy w samej biogazowni oraz kilka w otoczeniu. Ponadto, wspomniana biogazownia zdecydowaną większość korzyści pozostawia na miejscu, na obszarach rolniczych, które dziś najbardziej potrzebują dodatkowych inwestycji. Podobna zależność występuje również w przypadku instalacji hydroenergetycznych oraz biomasowych gdzie co prawda koszt wytwarzania energii jest wyższy (niż w przypadku np. energetyki wiatrowej), niemniej jednak z uwagi na dodatkowe korzyści społeczne oraz środowiskowe, tego typu źródła energii przyczyniają się w większym stopniu do rozwoju lokalnych społeczności.

W drugim rozporządzeniu czytamy, że dotychczasowy jednakowy wymiar wsparcia dla wszystkich technologii OZE doprowadził do niezrównoważonego rozwoju OZE w Polsce oraz do problemów z realizacją Krajowego Planu Działania w zakresie energii z OZE i struktury wytwórczej OZE. Przy projektowaniu wartości wskazanych w projekcie uwzględniono również fakt, iż dotychczasowy mechanizm wsparcia odnawialnych źródeł energii oparty na systemie tzw. zielonych certyfikatów sprzyjał rozwojowi przede wszystkim najtańszych technologii OZE, tj. instalacji wiatrowych i biomasowych.

W uzasadnieniu rozporządzenia możemy przeczytać że celem ministerstwa jest powstanie w drodze aukcji następujących typów instalacji:

  1. biogazownie rolnicze o mocy nie większej niż 1 MW – 70 MW
  2. biogazownie rolnicze o mocy większej niż 1 MW – 30 MW
  3. biogazownie na składowiskach odpadów o mocy nie większej niż 1 MW – 5 MW
  4. biogazownie na oczyszczalniach ścieków o mocy nie większej niż 1 MW – 5 MW
  5. dedykowane instalacje spalania biomasy o mocy większej niż 1 MW – 100 MW
  6. elektrownie wodne o mocy nie większej niż 1 MW – 10 MW
  7. elektrownie wodne o mocy większej niż 1 MW – 10 MW
  8. elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) o mocy większej niż 1 MW – 300 MW
  9. elektrownie wiatrowe o mocy większej niż 1 MW – 150 MW

Opracowanie na podstawie: Biuletyn Informacji Publicznej

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia