Potrzebne programy strategiczne dla sektora fotowoltaiki i offshore wind

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wyborPPP

Brakuje polityki sektorowej offshore wind

Pierwsze z nich dotyczy sektorowego programu przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej. Ma to silny związek z planami budowy wiatraków na polskich wodach Morza Bałtyckiego. W polskim systemie instytucjonalnym nie funkcjonuje obecnie program sektorowy (polityka sektorowa) i instytucja wspierania transformacji przemysłowej dla budowy łańcucha dostaw w branży MEW. Nie ma także modelu takiego programu i instytucji. Rezultat projektu będzie wyjątkowy w skali krajowej i dostosowany do lokalnych warunków, wyzwań i potrzeb. Nie można wprost przenieść rozwiązań implementowanych w innych krajach europejskich. Specyfika otoczenia regulacyjnego i poziom rozwoju rynku energii w Polsce są odmienne. Brak też jest podobnych rozwiązań w innych sektorach i przemysłach w Polsce.

Potrzebny model zarządzania rozwojem fotowoltaiki

Drugie zagadnienie dotyczy kompleksowego programu transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki. Projekt musi obejmować takie kwestie jak promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki. Celem jest wypracowanie modelu zarządzania programem rozwoju fotowoltaiki w Polsce uwzględniającego całość zagadnień – od produkcji energii, poprzez dystrybucję (sieci), magazynowanie, jak i moce produkcyjne lokalnego łańcucha dostaw

Przemysł PV należy postrzegać jako branżę o wielkim potencjale rozwojowym w Polsce, w szczególności w oparciu o zasoby i doświadczenia rodzimych producentów modułów fotowoltaicznych i innych firm, które mogą skutecznie tworzyć wypracowany łańcuch dostaw technologii, wyrobów i usług branży PV. Rozwój innowacyjnych technologii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej niesie ze sobą duże możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej we wspomniany łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców i przedstawicieli branży fotowoltaicznej na poziomie regionalnym, europejskim, a nawet światowym. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że dalszy rozwój PV powinien uwzględniać potrzebę zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Tak duża dynamika wzrostu technologii PV w Polsce generuje potrzebę reakcji i wdrożenia polityki państwa, która zapewni przewidywalność procesu i realizację długoterminowych celów polityki energetycznej w tym obszarze. Dla uzyskania optymalnych rezultatów konieczna jest współpraca licznych interesariuszy – administracji publicznej, obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedstawicieli łańcucha dostaw branży PV, w tym producentów kluczowych urządzeń i komponentów (ogniw, modułów, konstrukcji wsporczych, komponentów elektrycznych) oraz podmiotów zaangażowanych w działania umożliwiające przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji w branży

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów). Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 września do 27 października 2021 roku. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł dla każdego zagadnienia badawczego.

Zobacz również