Pisaliśmy niedawno, że obecnie realizowane są w naszym kraju 54 programy ochrony powietrza. Z badań jakości powietrza wynika, że nie są one wystarczające. 

 
 
Minister Środowiska podjął decyzję dotyczącą opracowania Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP), który będzie wyznaczał  cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w szczególności na szczeblu lokalnym w programach ochrony powietrza. 
Dzisiaj, czyli 9 marca 2015 roku, do konsultacji społecznych trafił projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. 
Jego zadaniem będzie wskazanie kluczowych działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zachęcenie resortów, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do współpracy w tym obszarze. Szczegóły Programu zostały przedstawione w Krakowie na spotkaniu ministra środowiska Macieja Grabowskiego z przedstawicielami władz samorządowych oraz zainteresowanych instytucji i organizacji.
 
Wskazane w projekcie KPOP działania na poziomie krajowym będą koncentrować się przede wszystkim na wprowadzeniu niezbędnych zmian prawnych, które pozwolą na efektywną realizację działań naprawczych określonych w lokalnych programach ochrony powietrza (POP). Te ostatnie są opracowywane przez zarządy województw w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu. W tej chwili w kraju realizowane są 54 takie programy. Wśród inicjatyw legislacyjnych, które mają usprawnić ich działanie, w projekcie KPOP zaproponowano m.in. zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska, zmiany w zakresie budownictwa, planowania i gospodarki przestrzennej, wprowadzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych, dopuszczonych do stosowania w sektorze bytowo-komunalnym, oraz standardów emisyjnych dla małych instalacji spalania paliw, tj. tych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.
 
Jak podaje Ministerstwo Środowiska, powietrze w naszym kraju ulega znacznej poprawie. Jest jednak dalekie od zadowalającego.  Mimo znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń przemysłowych, m.in. dwutlenku siarki o ponad 70%, tlenków azotu o ponad 40% oraz zanieczyszczeń pyłowych o ponad 80%, nadal przekraczane są normy, głównie pyłu PM10 i PM2,5.
 
Wyniki oceny jakości powietrza, przeprowadzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska, wskazują, że obecnie na jego stan wpływa w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. Indywidualne ogrzewanie budynków jest odpowiedzialne za blisko 88% emisji pyłu PM10, transport to ponad 6%, a przemysł niecałe 2% (inne źródła to m.in. napływ transgraniczny czy wtórny ruch pojazdów).
 
Przez ostatnich 25 lat wiele udało się nam zmienić na lepsze, zwłaszcza w zakresie emisji przemysłowych. Teraz trzeba się jeszcze zająć niską emisją pochodzącą z transportu i przede wszystkim z kominów  naszych domów. Problemu nie rozwiążą pojedyncze, lokalne działania. Konieczne jest podejście kompleksowe, które – mam nadzieję – umożliwi Krajowy Program Ochrony Powietrza – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.
 
 
Ministerstwo Środowiska dużą uwagę poświęci edukacji w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce. Jak czytamy na oficjalnej stronie MOS, Polacy za najważniejsze źródła zanieczyszczenia powietrza wciąż (błędnie) uznają przemysł oraz transport samochodowy. Dlatego KPOP wskazuje m.in. na potrzebę prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza i związanych z nim zagrożeń dla zdrowia.
 
Abyśmy mogli ograniczyć problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce, konieczne jest współdziałanie wszystkich – nie tylko tych sprawujących władzę, lecz także osób prywatnych. To od naszych codziennych decyzji w dużej mierze zależy, czy powietrze w okolicy jest czyste, czy nie. Chcąc podkreślić, że ochrona powietrza to zadanie i obowiązek nas wszystkich, podpisaliśmy dziś wspólnie porozumienie na rzecz czystego powietrzna – mówi minister środowiska.
 
Źródło: Ministerstwo Środowiska 
 

GDZIE?
Kraków,  Hotel Park In, 30-337 Kraków, Monte Casino 2
 
KIEDY?
 23-24 kwiecień 2015.
 
STRONA WYDARZENIA