Podczas listopadowego expose, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie nowej funkcji rządowej. Do zadań specjalnych w strefie odnawialnych źródeł energii, miał zostać powołany pełnomocnik ds. OZE.

Do pełnego wykorzystania tego ogromnego potencjału, który można porównać z największymi przedwojennymi programami rozwojowymi, powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii- powiedział premier Mateusz Morawiecki

Podczas expose premier nie wspomniał ani kto mógłby tę funkcję pełnić, ani kiedy zostanie powołana. Odpowiedzi na oba pytania poznamy już wkrótce, gdyż w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii z planowanym terminem przyjęcia projektu w I kwartale 2020 r. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Klimatu.

Zadania do zrealizowania

W projekcie rozporządzenia wskazano następujące zadania Pełnomocnika:

1) koordynacja działań mających na celu:
a) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych,
b) rozwój elektromobilności i magazynowania energii,
c) poprawę efektywności energetycznej;

2) opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych;

3) identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia;

4) opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa;

5) analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów;

6) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;

7) wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii;

8) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

Szerokie określenie zadań Pełnomocnika ma na celu osiągnięcie zakładanych i oczekiwanych rezultatówy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Termin przyjęcia projektu planowany jest na I kwartał 2020. To oznacza, że pierwszego pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii prawdopodobnie poznamy w ciągu 2,5 miesiąca.

Źródło: bip.kprm.gov.pl/

Redakcja GLOBEnergia