Jak ogłosił Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

Co należy do zadań zespołu?

  1. Identyfikacja barier i obciążeń regulacyjnych oraz faktycznych w zakresie funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych i innych podmiotów, utrudniających prosumencką aktywność gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub jednostek samorządu terytorialnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery i obciążenia, o których mowa w pkt 1, oraz wspierających rozwój prosumenckich odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

W skład Zespołu wchodzą:

  • przewodniczący Zespołu – Minister Przedsiębiorczości i Technologii;
  • członkowie Zespołu:Minister Energii, Minister Finansów, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Środowiska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
  • sekretarz Zespołu – osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.

Czy powołanie Zespołu faktycznie przyspieszy rozwój OZE?

Wzrost ilości inwestycji w odnawialne źródła energii jest konieczny, aby osiągnąć cel na 2020 rok – 15 procentowy udział OZE w miksie energetycznym. Według danych, które podał Eurostat, w Polsce udział OZE wyniósł w 2017 r. 10,9 %. Rok wcześniej było to 11,3 %.

Polska znalazła się więc na liście państw Unii Europejskiej, które są najdalej od osiągnięcia krajowego celu na 2020 r. Na tej liście, poza Polską, znalazły się takie kraje jak Holandia, Francja, Irlandia, Wielka Brytania i Luksemburg. Spośród 28 państw członkowskich UE, już 11 osiągnęło poziom wymagany do osiągnięcia krajowych celów na rok 2020. Są to: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Łotwa i Austria są oddalone o około 1 punkt procentowy od swoich celów na 2020 rok.

Jeżeli nowo powołany Zespół wypełni swoje cele, możemy oczekiwać, że inwestorom łatwiej będzie zakładać nowe instalacje OZE. Tym samym, zwiększy się udział odnawialnych źródeł w całkowitej produkcji energii.

Redakcja GLOBEnergia