Nowo powołany zespół jest organem pomocniczym ministra klimatu i środowiska. Głównym celem jednostki będzie wdrożenie narzędzi wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz redukcji ubóstwa energetycznego. Prace będzie nadzorował Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w MKiŚ. Ponadto w skład zespołu wejdą: Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w MKiŚ, przedstawiciele ministrów właściwych ds. zabezpieczenia społecznego, gospodarki, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, budżetu, finansów publicznych, energii, oświaty i wychowania, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mechanizm wsparcia

Zespół będzie miał za zadanie wypracowanie koncepcji mechanizmu wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz wskazanie definicji ubóstwa energetycznego. Zostaną także ocenione instrumenty przyczyniające się do zniwelowania ubóstwa energetycznego w Polsce. Analiza będzie dotyczyła dwóch kryteriów: instrumenty wpływające na dochód gospodarstwa domowego oraz instrumenty potencjalnie zmniejszające wydatki gospodarstw domowych na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe w Polsce.

Ponadto zostanie przeprowadzona analiza funkcjonowania obecnego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zespół określi kierunki działań z zakresu polityki publicznej, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego przy uwzględnieniu przesłanek wynikających z polityki energetycznej państwa, konieczności przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców w gospodarstwach domowych w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami.

Zostaną opracowane propozycje zmian przyczyniających się do skutecznego wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych oraz stworzenia nowych bądź modyfikacji istniejących instrumentów przyczyniających się do redukcji wraz z oceną ich skutków i kosztów i z uwzględnieniem ewentualnych nakładów finansowych na niezbędne modyfikacje istniejących instrumentów. Zostaną także przygotowane założenia programów edukacyjnych w zakresie poprawy świadomości energetycznej społeczeństwa.

Taryfa socjalna

2021 r. rok jest kolejnym, w którym mieszkańcy Polski muszą się liczyć z podwyżkami cen energii za sprawą m.in. opłaty mocowej. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zapowiedział w styczniu w audycji Sedno Sprawy w Radio Plus, że jednym z celów resortu jest walka z ubóstwem energetycznym. Pojawiła się informacja o wprowadzeniu taryfy socjalnej.

– Chcielibyśmy otworzyć możliwość, aby Urząd Regulacji Energetyki miał do dyspozycji jeszcze jedną taryfę, żeby przedsiębiorstwa mogły postulować, aby część ich odbiorców znajdowała się w taryfie socjalnej, przy czym kryteria doboru do tej grupy byłyby oparte na obiektywnych czynnikach takich jak dochód – tłumaczył w audycji Plus Radio minister Kurtyka.

Według zapowiedzi propozycja ustawy powinna się pojawić w połowie 2021 r. Regulacje mają odpowiadać na potrzeby najuboższych odbiorców energii. Nie wiadomo też, od kiedy miałaby obowiązywać ustawa – w 2021 r czy 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia