Trwają prace analityczne

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej (PSW) zakłada wsparcie finansowe i organizacyjne studiów wykonalności dolin wodorowych w ramach budowy przemysłowych procesów o obiegu zamkniętym. Docelowo powstanie 5 Dolin Wodorowych ze znaczącym elementem infrastruktury przesyłowej wodoru. Dotychczas MKiŚ nie wskazał konkretnie regionów, gdzie rozwijane byłyby centra rozwoju gospodarki wodorowej. Podczas konferencji branżowych wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował o możliwości powstania Doliny Wodorowej na Pomorzu, co ma związek z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Rozważane są także Górny Śląsk oraz Podkarpacie.

Doliny wodorowe były także jednym z tematów interpelacji Posła Tomasza Nowaka oraz Posła Krzysztofa Gadowskiego skierowanej do MKiŚ. W imieniu resortu odpowiedział wiceminister Ireneusz Zyska. Wskazał, że zgodnie ze Strategią w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, Doliny Wodorowe mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Mają być rozwiązaniami opartymi na regionalnych zasobach obejmujących możliwie największą część łańcucha wartości. Doliny Wodorowe będą zintegrowane i koordynowane w ramach mechanizmu Ekosystemu Innowacji, który będzie również zintegrowany na poziomie międzynarodowym.

Zyska poinformował, że nowo powstający na świecie przemysł wodorowy, w tym polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych, ma umożliwić realizację wyzwań gospodarczych oraz zobowiązań Polski w obszarze polityki klimatycznej, transformacji energetycznej i działań związanych ze stymulacją gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Wiąże się to z koniecznością zaangażowania państwa w powstawaniu Dolin Wodorowych oraz tworzeniu odpowiednich regulacji, jak również w działaniach inwestycyjnych i wsparciu operacyjnym zorganizowanych partnerstw/konsorcjów regionalnych na rzecz budowy nowego sektora gospodarki. Przedstawiciel MKiŚ podkreślił, że na obecnym etapie nie zostały jeszcze wskazywane lokalizacje Dolin Wodorowych. Pojawią się one w wyniku przeprowadzonych analiz potencjału lokalnego przemysłu w łańcuchu dostaw na rzecz gospodarki wodorowej, wiedzy i kompetencji kadr oraz tworzącego się rynku.

Kryteria wyboru Dolin Wodorowych

Po przeprowadzonych pracach analitycznych zostaną przedstawione rekomendacje dotyczące lokalizacji Dolin Wodorowych w regionach. Jednym z kryteriów wyboru lokalizacji będzie istniejący potencjał energetyczny. W ramach analiz ocenie merytorycznej będą podlegały m.in. istniejący w danym regionie obecny potencjał technologiczny, innowacyjny (także B+R) oraz biznesowy w zakresie wodoru, obejmujący możliwie największą część łańcucha wartości, zweryfikowany w stosunku do globalnego poziomu istniejących rozwiązań oraz praktyk; istniejące i przyszłe moce produkcyjne oraz duża skala potrzeb odbiorców. Pod uwagę będą także brane warunki lokalizacyjne (zasoby przemysłowe i naturalne), umożliwiające stworzenie maksymalnie pełnego zakresu infrastruktury obejmującej cały łańcuch wartości wraz z elementami mechanizmu ekosystemu innowacji; polityki regionalne, dotychczas uruchomione zinstytucjonalizowane inicjatywy lokalne /regionalne, jak również „interesariusze” Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych, gotowość inwestycyjna i kooperacyjna potencjalnych partnerów prywatnych i podmiotów publicznych.

MKiŚ wskazuje także, że każda Dolina Wodorowa będzie działać w oparciu o mechanizm ekosystemu innowacji, który jest obecnie najnowocześniejszym na świecie mechanizmem rozwoju gospodarczego.

Istotny udział źródeł zeroemisyjnych

Projekt PSW wskazuje, że do 2030 r. konieczne jest stworzenie warunków do uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Planuje się wprowadzenie zachęt do działań innowacyjnych, które umożliwią polskim przedsiębiorcom wykorzystanie momentu rozwojowego oraz środków finansowych, oferowanych przez UE i międzynarodowe instytucje finansowe.  W tym celu podjęte zostaną między innymi działania polegające na uruchomieniu instalacji do produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych m.in. w procesie elektrolizy, z biometanu, gazów odpadowych, z gazu ziemnego z wykorzystaniem CCS/CCU, w drodze pirolizy oraz innych alternatywnych technologii pozyskiwania wodoru oraz uruchomienie wytwarzania gazów syntetycznych w procesie metanizacji wodoru.

Przewidywanie jest także wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu o proces elektrolizy. Zainstalowana moc elektrolizerów sięgnie w 2030 r. 2 GW. Rząd chce także zapewnić warunki do budowy instalacji do produkcji wodoru przy elektrowniach jądrowych.

Źródło: Sejm, MKiŚ

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom