W dniach od 9 grudnia 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku odbędzie się trzeci już nabór wniosków do konkursu w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Konkurs został już ogłoszony, można więc zapoznać się z obowiązującą dokumentacją na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Zgodnie z zapowiedziami, uwzględniając sugestie beneficjentów, NFOŚiGW wprowadził mniej restrykcyjne wymagania dotyczące programu. Biorąc pod uwagę korzystne zmiany w konkursie oraz fakt całkowitego wyczerpania się środków w ramach sztandarowego działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierającego inwestycje w energetykę odnawialną, może się okazać, iż pożyczka preferencyjna będzie jedynym na rynku źródłem wsparcia większych projektów OZE.
 
Projekty mniejsze (nieprzekraczające 20 mln zł – energia wiatrowa, słoneczna oraz 10 mln zł – energia z wody, biomasy, biogazu oraz energia elektryczna wytwarzana w skojarzeniu) mogą uzyskać dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych.
 
Zasady dofinansowania
W ramach Programu beneficjent może uzyskać od 4 do 50 mln zł (jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych projektu) pożyczki o oprocentowaniu zmiennym (WIBOR 3M +50 pkt bazowych). Okres finansowania pożyczki wynosi maksymalnie 15 lat, licząc od pierwszej wypłaty, natomiast karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki i nie może być dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. (…)
 
W konkursie będą mogły wziąć udział wszystkie podmioty podejmujące działalność w zakresie OZE i wysokosprawnej kogeneracji, ale pożyczką mogą być objęte inwestycje o wartość wyższej niż 10 mln zł.
 
W ramach programu dofinansowanie mogą uzyskać:
– elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe,
– elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe,
 
a także przedsięwzięcia związane z:
– pozyskiwaniem energii z wód geotermalnych,
– wysokosprawną kogeneracją bez użycia biomasy,
– wytwarzaniem energii cieplnej przy użyciu biomasy,
– wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy,
– wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu. (…)
 
Korzystne zmiany nadchodzącego konkursu
Założenia poprzednich konkursów były mocno krytykowane przez przedsiębiorców starających się o pożyczkę. Duża część projektów złożonych w pierwszym konkursie została odrzucona przez NFOŚiGW z powodu braku wymaganej dokumentacji potwierdzającej gotowość przedsięwzięcia do realizacji. Chodziło przede wszystkim o takie załączniki jak pozwolenie budowlane, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, czy koncesja lub promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. W pierwszym konkursie należało je złożyć wraz ze studium wykonalności nie później niż trzy miesiące od otrzymania informacji o pozytywnej ocenie wniosku wstępnego. Dla większości potencjalnych inwestorów były to wymagania nie do przejścia. W ramach tego konkursu dofinansowanie w formie pożyczki uzyskało tylko siedmiu inwestorów (pięć elektrowni wiatrowych i dwie elektrownie wodne).
W drugim konkursie (nie został jeszcze rozstrzygnięty – wnioski są w trakcie oceny merytorycznej) czas na dostarczenie załączników został skrócony do jednego miesiąca. Jedynym pocieszeniem był zapis, że w obu poprzednich konkursach takie załączniki, jak umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, umowa bezpośrednia z odbiorcą energii elektrycznej czy dokumenty zapewniające środki finansowe na inwestycje w uzasadnionych przypadkach mogły być złożone w późniejszym terminie, ale jeszcze przed podpisaniem umowy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Rewolucyjną zmianą w stosunku do poprzednich rund jest możliwość sukcesywnego dostarczania dokumentacji, po dostatecznym przygotowaniu przedsięwzięcia, w okresie do ośmiu miesięcy od otrzymania wezwania z NFOŚiGW do uzupełnienia dokumentacji (w uzasadnionych przypadkach okres ten będzie mógł być wydłużony o kolejne dwa miesiące).
Niebagatelnym udogodnieniem jest również fakt, iż beneficjenci, których przedsięwzięcia – ocenione pozytywnie – ze względu na wyczerpanie puli alokacji nie zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, będą mogli rozpocząć realizację przedsięwzięcia na własne ryzyko, a udzielenie dofinansowania będzie możliwe po ewentualnym uwolnieniu środków finansowych lub zwiększeniu alokacji na ten cel. (…)
 
Maciej Noskowiak
Specjalista ds. Funduszy Unijnych
MCG S.A.

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 5/2010

2010 05 art str 1