Trwa nabór wniosków o pożyczki na działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii z budownictwie. NFOŚiGW podzieli 100 mln zł na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Wnioski w tej sprawie można składać do 22 grudnia 2017 r.

Kto skorzysta z dofinansowań?

O dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty prowadzące muzea lub domy studenckie, ale także te, które są właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków a ponadto kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe. Takie instytucje mogą skorzystać z pożyczki, która umożliwi im ograniczenie zużycia energii – a co za tym idzie, ponoszenie mniejszych wydatków na zakup energii.

Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zmniejszenie zużycia energii. Konsekwencją będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych zanieczyszczeń powietrza poprzez działania poprawiające efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

W jaki sposób zmniejszane będzie zużycie energii w budynkach?

Dofinansowywane będą termomodernizacje budynków, ale – w zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów – również inne działania. Mogą to być np.: ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz.

Poprzedni projekt zakończony sukcesem

Poprzedni nabór na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, zakończony 31 marca 2017 r., cieszył się dużą popularnością. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło ponad 900 wniosków. Dzięki temu możliwe było poprawienie efektywności energetycznej w wielu budynkach, a w skutek tego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Szczegóły obecnego naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/

 

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia