Pozytywna ocena rządu dla poselskiego projekt nowelizacji prawa energetycznego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała zmiany w prawie energetycznym zaproponowane w poselskim projekcie nowelizacji tej ustawy. Stanowisko rządu w tej sprawie przedłożył Minister Gospodarki 9 kwietnia 2013 r.
W ocenie rządu poselski projekt zmiany prawa energetycznego pozwoli dostosować polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Dzięki temu wdrożone zostaną przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz promowania energii ze źródeł odnawialnych.
Rada Ministrów przychylnie oceniła m.in. propozycje związane z rozdziałem nadzoru właścicielskiego nad operatorem gazowego systemu przesyłowego a spółkami zajmującymi się produkcją i obrotem paliwami gazowymi. Pozytywnie odniosła się też do rozwiązania wprowadzającego ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. System ten zakłada m.in. wypłatę przez gminy specjalnych dodatków odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Rząd popiera również zawarte w projekcie poselskim rozwiązania w zakresie obowiązku sprzedaży określonej ilości gazu ziemnego na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym.
Poselski projekt nowelizacji prawa energetycznego ma za zadanie wdrożyć przepisy następujących dyrektyw:
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 
Źródło: 
http://www.mg.gov.pl