Prace legislacyjne przynoszą straty dla zainteresowanych OZE w Polsce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze

Efektem dotychczasowych prac legislacyjnych w sprawie odnawialnych źródeł energii są wysokie koszty i malejąca liczba beneficjantów.

W przededniu ogłoszenia nowelizacji Prawa energrtycznego koalicja 36 organizacji  gospodarczych  i  społecznych  przyjęła  wspólne  stanowisko  w  sprawie zrównoważonego modelu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oraz zwróciła uwagę na  brak przejrzystości w systemie stanowienia prawa dotyczącego OZE.

Odwołując  się  do  najnowszej  koncepcji  projektu  ustawy  o  OZE  z  września  br.  koalicja  organizacji stwierdza, że jest to krok wstecz we wdrożeniu prawa UE w Polsce w stosunku do projektu ustawy Ministerstwa Gospodarki z października 2012 roku oraz zaprzepaszczenie 3 lat pracy. Zaproponowany we  wrześniu  br.  system  wsparcia  oparty  na  aukcjach  na  energię  z  OZE  podniesie  znacznie  ryzyko inwestycyjne i ograniczy konkurencję, co skutkować będzie także znaczącym podwyższeniem kosztów realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok i wzrostem ryzyka niezrealizowania celu.
 
Organizacje  odnoszą  się  krytycznie  zarówno  do  próby  ograniczenia  szans  rozwoju  dla  bardziej zrównoważonych  środowiskowo  technologii  OZE  i  mniejszych  podmiotów  na  rynku  OZE  oraz marginalizowania  energetyki  prosumenckiej,  jak  i  do  kolejnej  próby  wydłużenia  okresu  wysokiego wsparcia dla technologii współspalania biomasy z węglem.  W przypadku uchwalenia ustawy o OZE w wersji  wrześniowej  spodziewać  się  można  pogłębianie  w  Polsce  trendu  dominacji  korporacji energetycznych kosztem pozostałych uczestników rynku. Poniżej zestawienie zysków i strat dla Polski i zagranicy.

Kto w Polsce zyska?
•  4 największe koncerny energetyczne  
•  Korporacje prawnicze
•  Importerzy biomasy

Kto w Polsce straci?
•  Sektor budownictwa
•  Gminy (w szczególności wiejskie)
•  Właściciele domów i rolnicy
•  Dzierżawcy
•  Instalatorzy OZE
•  Krajowi producenci urządzeń OZE (do produkcji ciepła i energii elektrycznej)
•  Prosumenci i właściciele małych instalacji OZE (klasa średnia)
•  Mali i średni krajowi inwestorzy
•  Cały sektor innowacji i B+R
•  Cały sektor ciepłownictwa rozproszonego  
•  Małe i średnie przedsiębiorstwa  
•  Towarowa Giełda Energii  i instytucje rynku energii  
•  Sektor ICT oraz rozwój mikrosieci i sieci inteligentnych

Kto zagranicą zyska?
•  Zagraniczne koncerny energetyczne  
•  Kapitał międzynarodowy
•  Globalni    producenci  urządzeń  dla wielkoskalowych OZE (tylko doraźnie)
•  Międzynarodowe  firmy  konsultingowe, ubezpieczeniowe i banki

Kto zagranicą straci?
•  Mniejsi deweloperzy i inwestorzy
•  Firmy  planujące  budowę  lub  rozbudowę  w  Polsce  zakładów produkujących  urządzenia  i  komponenty  dla  OZE  lub  rozwój  infrastruktury serwisowej

Próba pozbawienia uzgodnionego wcześniej wsparcia dla mikroinstalacji OZE oraz zmniejszanie szans rozwoju małych instalacji jest poważnym ciosem w budowanie zaufania obywateli do państwa.
 
Sygnatariusze stanowiska podkreślają, że ważą się losy nie tyle systemu wsparcia, ale też przyszłego modelu energetyki odnawialnej w Polsce i ostrzegają przed negatywnymi skutkami dla rynku OZE, rynku  pracy,  przemysłu  i  rozwoju  regionalnego.  Wzywają  m.in.  do  zwiększenia  społecznej  kontroli nad  pracami  nad  ustawą  i  przejrzystego  włączenia  w  prace  legislacyjne  ekspertów,  powrotu  do koncepcji ustawy z października 2012 roku oraz przyjęcia przez rząd oficjalnego harmonogramu prac gwarantującego skierowanie w br. do Sejmu ustawy, która zapewni zrównoważony rozwój OZE.

Więcej – pełna treść stanowiska : www.zpfeo.org.pl, www.portpc.pl , www.spiug.pl 


Źródło: Energetyka obywatelska