Prawie 0,5 mln PLN ze środków szwajcarskich na promowanie OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PV na fotowoltaikę

Program polega na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii. 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Norwegii działającej w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i adaptacji do zmian klimatu, polegające na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Norwegii i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:

 • Rezultat: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
 • Rezultat: Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • Rezultat: Zmniejszenie wytworzenia odpadów i redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi 

Obszary współpracy obejmują:

 • Plany energetyczne dla regionów/gmin (systemy energii - produkcja - zużycie);
 • Łagodzenie długoterminowych zmian klimatu;
 • Współpraca między ośrodkami zajmującymi się wydajnością energetyczną i/lub energią odnawialną;
 • Wzrost wydajności energetycznej w sektorze usług publicznych (dostawcy i dystrybutorzy energii itd.);
 • Energia alternatywna (wykorzystanie biomasy w systemach ciepłowniczych);
 • Warunki wstępne do wykorzystania energii alternatywnej (infrastruktura dla alternatywnego paliwa itd.);
 • Konwersja instalacji spalania na przyjazne dla środowiska;
 • Wspólne regulacje UE, dyrektywy i cele w zakresie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu oraz w zakresie redukcji emisji gazów i pyłów;
 • Europejskie i krajowe doświadczenia i najlepsze praktyki w obszarze wydajności energetycznej w sektorze przemysłu oraz redukcji emisji gazów i pyłów;
 • Europejskie i krajowe przyjazne dla środowiska technologie spalania (współspalania) mające na celu wzrost wydajności energetycznej w sektorze przemysłu i redukcję emisji gazów i pyłów;
 • Platformy do współpracy (powiązanie badaczy i przedsiębiorców, decydentów politycznych i przedsiębiorców itd.).

O dofinansowanie ze środków FWD NMF mogą ubiegać się organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów, których działalność statutowa obejmuje zagadnienia związane z:

 • poprawą efektywności energetycznej w sektorze usług publicznych
 • wykorzystaniem energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych obsługujących sektor publiczny
 • tworzeniem infrastruktury dla wykorzystania energii odnawialnej w sektorze publicznym
 • poprawą jakości planowania energetycznego w gminach/regionach (system energia-produkcja-zużycie)
 • współpracą między ośrodkami zajmującymi się efektywnością energetyczną i/lub energią odnawialną (platformy współpracy)

Wnioski mogą składać również państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze).

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 100 000 euro, tj. 435 930,00 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa. W miarę dostępnych środków alokacja na nabór zostanie zwiększona.

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków NMF stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. 

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 87 186,00 , zaś maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 euro tj. 217 965,00 .

Źródło: NFOŚiGW