Zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące projektu nowelizacji ustawy o OZE. 

Do tej pory złożono 84 uwagi do treści projektu czy brzmienia przepisów ustawy o OZE, sześć uwag do uzasadnienia projektu nowelizacji, a także sześć uwag do oceny skutków regulacji – precyzuje na  łamach Rzeczpospolitej Danuta Ryszkowska-Grabowska, rzeczniczka Ministerstwa Gospodarki.  Analizy potrwają do końca czerwca, ponieważ wnioski cały czas docierają jeszcze drogą pocztową. 
 
Przypomnijmy, że swoje obawy i uwagi do projektu nowelizacji ustawy o OZE opublikował Instytut Energetyki Odnawialnej oraz TRMEW.  Najistotniejszymi zmianami, jakie wprowadza w ustawie projekt nowelizacji to ograniczenie wysokości wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Jak zapowiadano, zmianie uległy między innymi wysokości taryf gwarantowanych. Cenę minimalną ustanowiono na 0,64 PLN/kWh. Jeżeli wytwórca energii w mikroinstalacji chce otrzymać wyższą cenę zakupu energii obowiązany jest przedłożyć wniosek z obliczeniem przewidywanych kosztów wytworzenia energii w mikroinstalacji. Maksymalny koszt zakupu energii do 0,75 PLN/kWh. 


Projekt nowelizacji narzuca maksymalną ilość prądu z mikroinstalacji OZE (tzw. współczynnik rocznego wykorzystania mocy), którą będzie można po taryfie gwarantowanej odsprzedać do sieci w ciągu roku. 
IEO przeprowadziło symulację kosztów produkcji energii z OZE i opłacalności takich inwestycji i na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że należy zróżnicować taryfy FiT, albo wprowadzić zerową stawkę VAT na urządzenia kupowane przez osoby fizyczne. IEO twierdzi, że należy odpowiednio podwyższyć stawki taryf FiT o podatkowy składnik nakładów inwestycyjnych (tak nakazuje logika), albo wprowadzić zerowe stawki VAT na inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne.


Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych  w swoim stanowisku przekazanym Ministerstwu Gospodarki zaopiniowało zaproponowane w projekcie zapisy oraz wyraziło zdziwienie niezwykle wąskim zakresem zaproponowanych zmian. 
Zastrzeżenia branży małej hydroenergetyki co do zmian proponowanych w nowelizacji ustawy dotyczą przede wszystkim wprowadzenia ograniczenia ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji do 3 i 10 kW, jaka zostanie zakupiona przez sprzedawcę zobowiązanego, do ustawowo wyznaczonej „średniej”. Średnia ta ma stanowić iloczyn mocy zainstalowanej mikroinstalacji i stopnia wykorzystania mocy, wyznaczonego w przypadku instalacji hydroenergetycznych na poziomie 4250 kWh/kW/rok.