Prawne aspekty budowy farmy PV

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

inwest1

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych nie są  jednoznaczne, jednak można określić, jakie kroki musi poczynić inwestor, aby zrealizować inwestycję.


Jak wybrać odpowiednią nieruchomość   pod budowę farmy fotowoltaicznej?
 
Badanie stanu prawnego nieruchomości należy rozpocząć  od  ustalenia,  czy  jest  ona  objęta  obowiązującym  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego. Jeżeli tak, należy sprawdzić, na jakie  cele  może  być  przeznaczona.  Prowadzenie  działalności gospodarczej polegającej na produkcji energii  elektrycznej zasadniczo może się odbywać wyłącznie na terenach, które zostały przeznaczone na cele  produkcyjne. Wydaje się, że nie jest konieczne, aby  tereny te były przeznaczone stricte na cele produkcji  energii elektrycznej z użyciem systemu fotowoltaicznego  i  wystarczające  może  być  także  ogólne  przeznaczenie  terenu  na  potrzeby  produkcyjne.  Jeżeli  na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia  wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii  o  mocy  przekraczającej  100  kW,  należy  w  studium  ustalić ich rozmieszczenie.(…)

prawoPV
Co jeszcze należy sprawdzić przed  rozpoczęciem inwestycji?
 Kolejnym krokiem po wyborze terenu powinno być uzyskanie warunków przyłączy.  Warunki  przyłączenia  wydawane  są  przez  zakład  energetyczny  w  ciągu  150  dni  po  złożeniu wniosku wraz z projektem umowy   o przyłączenie do sieci i są ważne przez dwa  lata. Do wniosku należy dołączyć dokument  potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  oraz  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  lub  decyzję  o  warunkach  zabudowy.  Warunki  przyłączenia  dotyczą ściśle określonej konfiguracji elektrowni  fotowoltaicznej,  której  nie  można  dowolnie zmieniać na etapie realizacji. (…)

 Jaki podatek zapłacą właściciele farm  fotowoltaicznych?
Zdaniem Ministerstwa Gospodarki farma  fotowoltaiczna  jest  budowlą  w  rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane  i  podlega  opodatkowaniu  od  nieruchomości  w  przypadku,  gdy  jest  związana   z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  a  stawka  podatku  od  budowli  nie  może przekraczać 2% jej wartości ustalonej stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Kwestię  dyskusyjną  stanowi  wartość,  od  której  podatek  będzie  naliczany.  Podobny  problem  powstał  w  przypadku  farm wiatrowych, którym gminy naliczały  podatek od wartości całej inwestycji. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo  Finansów, które uznało, że podatek powinien być naliczany jedynie od wartości jej  części  budowlanych,  czyli  fundamentów  i  masztu.  Biorąc  pod  uwagę  powyższą  interpretację oraz aspekty techniczne posadowienia  urządzeń  fotowoltaicznych  na  gruncie,  należy  zastanowić  się,  które  części  inwestycji  fotowoltaicznej  można  uznać za elementy budowlane, od których  należny  będzie  podatek.  Interpretacje  organów  państwowych  w  tym  zakresie,  które rozstrzygną, czy podatek powinien  być naliczany od całości, czy części wartości budowli będą miały wpływ na ocenę  opłacalności inwestycji.  
Zuzanna Łaganowska
Bąkowski Kancelaria Radcowska
2013 3 GE

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013