Wiceprezes wykonawczy Frans Timmermans ogłosił na konferencji prasowej wprowadzenie Prawa Klimatycznego. Wśród ustaleń, Prawo Klimatyczne ustanowiło definicję „trajektorii osiągnięcia neutralności klimatycznej” na okres 2030–2050, w oparciu o cel dotyczący ograniczenia emisji CO2 do 2030 r. Jeżeli państwa członkowskie UE zboczą z trajektorii, Komisja Europejska przyjmie, w drodze aktów delegowanych, dodatkowe środki mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Oceny monitorujące postępy Unii będą przeprowadzane co 5 lat od 2023 r.

Kamienie milowe

Oprócz łagodzenia zmian klimatycznych, ustawa podkreśla znaczenie dostosowania do nich, jako istotny wymiar polityki klimatycznej.

Najważniejsze kamienie milowe ogłoszone przez ustawę klimatyczną to:

 • Do września 2020 r.: Komisja dokona przeglądu unijnego celu na 2030 r. dotyczącego klimatu i zbada możliwość wprowadzenia nowych opcji polegających na zmniejszeniu emisji o 50–55% w porównaniu z 1990 r.
 • Do 30 czerwca 2021 r.: Komisja dokona przeglądu i zaproponuje korektę niezbędnych przepisów i instrumentów politycznych, w celu osiągnięcia redukcji emisji o 50–55% do 2030 r.
 • Od 30 września 2023 r., a następnie co 5 lat Komisja będzie oceniała, czy postępy w polityce państw członkowskich są zgodne z celem neutralności klimatycznej.

Konsultacje społeczne

Publikacji Prawa klimatycznego towarzyszyło ogłoszenie planów na trzy konsultacje społeczne:

Europejski pakt klimatyczny – termin 27 maja 2020 r

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie Europejskiego Paktu Klimatycznego, który „dałby obywatelom i zainteresowanym stronom ze wszystkich części społeczeństwa głos i rolę w projektowaniu nowych działań w dziedzinie klimatu, dzieleniu się informacjami, inicjowaniu działań oddolnych i prezentowaniu rozwiązań, za którymi inni będą mogli podążać”.

Kluczowe daty:

 • Do 27 maja 2020 r .: termin udzielenia odpowiedzi na konsultacje społeczne w sprawie paktu klimatycznego
 • Listopad 2020 r .: przedstawienie paktu klimatycznego podczas konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow (COP26)

Mechanizm dostosowania granicy węgla – termin 1 kwietnia 2020 r

Komisja Europejska zwróciła się z prośbą o opinię na temat planu działania dotyczącego mechanizmu dostosowania granic węgla. W najbliższych miesiącach, w ciągu pierwszego kwartału 2020 odbędą się konsultacje społeczne.

Carbon leakage to zjawisko polegające na przenoszeniu emisji dwutlenku węgla z jednego kraju do drugiego. Komisja proponuje opracowanie narzędzia mającego na celu poprawę wyceny emisji z importu w celu zwalczania “Carbon leakage”, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Mechanizm dostosowania granic emisji miałby zastosowanie tylko do tych sektorów, w których ryzyko “Carbon leakage” jest najwyższe.

Komisja Europejska proponuje trzy obszary prac dotyczące:

 • rodzaju instrumentu politycznego (podatek od emisji dwutlenku węgla od wybranych produktów, podatek od emisji dwutlenku węgla od importu lub rozszerzenie systemu EU ETS na import),
 • metodologii uwzględniającej zawartość węgla w produktach, która powinna opierać się na istniejących metodach,
 • definicji zakresu sektorowego.

Kluczowe daty:

 • Do 1 kwietnia 2020 r .: gromadzenie informacji zwrotnych na temat proponowanej mapy drogowej Mechanizmu
 • Wiosna 2020: otwarte konsultacje społeczne w sprawie wariantów polityki w mechanizmie
 • 2021: wniosek legislacyjny.

Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii – termin 1 kwietnia 2020 r

Komisja Europejska zwróciła się z prośbą o opinie na temat harmonogramu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Konsultacje społeczne mają odbyć się w II kwartale 2020 r.

Po pierwszych konsultacjach w 2018 r. Komisja Europejska przewiduje kilka opcji politycznych dotyczących przeglądu dyrektywy, których wyraźnym celem jest ograniczenie dotacji do paliw kopalnych i zwiększenie spójności przepisów podatkowych z prawem energetycznym i klimatycznym UE. Wśród nich znalazły się:

 • przegląd minimalnych stawek akcyzy, z uwzględnieniem nowych elementów jako zawartości energii lub intensywności emisji gazów cieplarnianych,
 • sektorowe zróżnicowanie podatków (na przykład między transportem a sektorem ciepłowniczym),
 • rozszerzenie wykazu produktów energetycznych objętych dyrektywą.

Ponadto Komisja Europejska przewiduje zaproponowanie nowych inicjatyw dla sektora lotniczego i morskiego. Komisja Europejska pracuje obecnie nad oceną wpływu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, powiązaną z podobnymi ocenami przeprowadzonymi dla systemu EU-ETS i prawodawstwem dotyczącym infrastruktury paliw alternatywnych.

Kluczowe daty:

 • Do 1 kwietnia 2020 r .: Zbieranie opinii na temat proponowanego planu działania dyrektywy
 • Wiosna 2021 r .: Konsultacje społeczne
 • Czerwiec 2021 r .: Publikacja wniosku legislacyjnego wraz z oceną skutków

Źródło: Solar Power Europe

Redakcja GLOBEnergia